Prodamo vikend blizu Bukovniškega jezera Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik, Cena: 22.999,00

ogledan: 1.274
Shranjeni oglasi Shrani

Osnovni podatki

Cena:
22.999,00 
transakcija:
prodaja
šifra:
TPDobrovnikNSV
vrsta objekta:
počitniški objekt
tip:
vikend
država:
Slovenija
lokacija:
Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik
leto izgradnje:
1986
nadstropje:
K+P
velikost:
56,00 m²
parcela:
800,00 m²
oprema:
vrt
ostalo:
atrij, balkon, shramba v kleti, dve parkirni mesti, več parkirnih mest

Kontaktni podatki

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telefon:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Pošlji povpraševanje

E-mail je uspešno poslan!

Pošlji

Energetska izkaznica stavbe

Izračun energijskih kazalnikov ni mogoč
Prodamo vikend blizu Bukovniškega jezera, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik

1 od 21

Prejšnja slika Naslednja slika
Galerija

Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Iščete manjšo vinogradniško ali počitniško zidanico z manjšim vinogradom in srednje velikim dvoriščem? Bi radi bili obkroženi z neokrnjeno naravo, gostoljubnimi ljudmi? Radi uživate v termalnih izvirih, ki so tako pogosti v pomurski regiji? V nakup Vam ponujamo dobro ohranjeno, manjšo, vinogradniško hiško, ki se nahaja v občini Dobrovnik in sicer na začetku Krajinskega parka Goričko, podrobneje, ob cesti, ki vodi k Bukovniškem jezeru. Posest leži pravokotno na cestišče in stavba je ena izmed nekaj zaporednih objektov v tem manjšem urbanem kosu občine. Zemljišče sestavljata dve parcelni številki. Zemljišče s stavbo in vinogradom ima obliko kvadrata, del zemljišča pa se nadaljuje v ozek pas z gozdnim zemljiščem. Dostop do dvorišča je urejen direktno iz javnega cestišča. Stavba se nahaja okoli 10 metrov globlje na zemljišču za njo pa se prične vznožje rahlega vinogradniškega griča, kjer se nahaja vinograd belih sort in že omenjena parcela z gozdom. Dvorišče pred stavbo omogoča parkiranje do treh osebnih avtomobilov, se pa na dvorišču nahaja še travnata površina z drevjem. Objekt je zidane konstrukcije in vsebuje vinsko klet in nad njo etažo z bivalnim delom. Ob objektu se nahaja pot z dostopom do vrhnjega dela zemljišča. Do bivalnega dela se dostopa preko betonskih, zunanjih stopnic. Vhod v klet se nahaja neposredno z dvorišča. Pred vhodom v klet je pokrita betonska terasa. Klet je obokana in ima dva prostora kjer se nahaja vinogradniška in vrtna oprema. Bivalni del vsebuje vhodno vežo in večjo bivalno sobo z balkonom, kuhinjo ter nedokončanim manjšim prostorom, ki se lahko izdela v manjši wc s tuš kabino. V večjem prostoru se nahaja miza in sedežna garnitura s pečko na drva. V vhodni veži se nahaja omara za oblačila. Zgradba je na oko v dobrem stanju. Vlage nismo opazili zato predvidevamo, da je hidro izolirana, nima pa toplotnega ovoja temveč je bil izveden omet. Okna so lesena s polkami kakor tudi balkonska vrata. Pred vhodom v bivalni del se na vrhu stopnišča nahaja betonski podest z jaškom, kjer se steka meteorna voda. Ostrešje je v dobrem stanju ter pokrito z opečno kritino. V stavbi sta priključena električno in vodovodno omrežje. Greznica ali kanalizacija ne obstaja.  Prodaja se po sistemu "videno-kupljeno". Obstaja gradbeno dovoljenje. Ponudba nima obremenjena z nobeno pravico ali pravnim dejstvom, ki bi omejevala lastninsko pravico na nepremičnini. Ker je pretežni del celotnega zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno ponudbo, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Istočasno se mora ponuditi v odkup državi Sloveniji po zakonu o krajinskem parku. Ta po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Suchen Sie einen kleinen Urlaub oder ein Weinhaus mit einem kleinen Weinberg und einem mittelgroßen Garten? Möchten Sie von unberührter Natur und gastfreundlichen Menschen umgeben sein? Mögen Sie die Thermalquellen, die in dieser Region so verbreitet sind? Wir bieten ein gut erhaltenes, kleineres Weinhaus zum Verkauf an, das sich in der Gemeinde Dobrovnik am Anfang des Landschaftsparks Goričko befindet, genau entlang der Straße, die zum Bukownik-See führt. Das Grundstück liegt senkrecht zur Straße und das Gebäude ist eines von mehreren aufeinander folgenden Gebäuden in diesem kleineren städtischen Teil der Gemeinde. Das Land besteht aus zwei Paketnummern. Das Land mit dem Gebäude und dem Weinberg hat die Form eines Quadrats, und ein Teil des Landes setzt sich in einem schmalen Streifen mit Waldland fort. Der Zugang zum Grundstück erfolgt direkt über die öffentliche Straße. Das Gebäude befindet sich etwa 10 Meter tiefer auf dem Land und dahinter beginnt der Fuß eines kleinen Weinberghügels, wo sich ein Weinberg mit weißen Sorten und das bereits erwähnte Grundstück mit Wald befinden. Der Innenhof vor dem Gebäude bietet Platz für bis zu drei Autos, und im Innenhof gibt es einen Bereich mit Bäumen und Gras. Das Gebäude ist aus Mauerwerk gebaut und enthält einen Weinkeller und darüber eine Etage mit Wohnbereich. Neben dem Gebäude gibt es einen Weg mit Zugang zum oberen Teil des Landes. Der Wohnbereich ist über eine Außentreppe aus Beton zugänglich. Der Eingang zum Keller befindet sich direkt vom Innenhof. Vor dem Eingang zum Keller befindet sich eine überdachte Betonterrasse. Der Keller ist gewölbt und verfügt über zwei Räume, in denen sich Weinberge und Gartengeräte befinden. Der Wohnbereich enthält eine Eingangshalle und ein größeres Wohnzimmer mit Balkon und einen unvollendeten kleineren Raum, der in eine kleinere Toilette mit Dusche umgewandelt werden kann. Im größeren Raum gibt es einen Tisch und ein Sofa mit einem Holzofen. In der Eingangshalle befindet sich ein Kleiderschrank. Das Gebäude ist in gutem Zustand. Wir haben keine Feuchtigkeit bemerkt, daher nehmen wir an, dass es wasserisoliert ist, aber keine thermische Hülle hat, aber der Putz wurde aufgetragen. Die Fenster sind aus Holz mit Regalen sowie die Balkontüren. Vor dem Eingang zum Wohnbereich, oben auf der Treppe, befindet sich eine Betonplattform mit einem Schacht, auf der Regenwasser fließt. Das Dach ist in gutem Zustand und mit Ziegeldach bedeckt. Das Gebäude ist mit Strom und Wasser versorgt. Es gibt keine Klärgrube oder Kanalisation. Es wird nach dem "Sell-Seeed" -System verkauft. Die Baugenehmigung des Gebäudes befindet sich in unserem Besitz. Das Angebot ist nicht mit Rechten oder rechtlichen Tatsachen belastet, die das Eigentumsrecht an der Immobilie einschränken würden. Da der Großteil des gesamten Landes als landwirtschaftliches Land definiert ist, muss zunächst das gesamte Angebot in Absprache mit dem Käufer über den Kauf den Begünstigten vor dem Kauf zum Kauf angeboten werden. Das Angebot verbleibt 30 Tage bei der zuständigen UE. Wenn keiner der vorbeugenden Begünstigten das Kaufangebot beantragt, gibt es keine Hindernisse mehr für den Kauf der Immobilie für den Interessenten. Gleichzeitig muss es dem slowenischen Staat gemäß dem Landschaftsparkgesetz zum Kauf angeboten werden. Letzterer übt in der Regel kein Vorkaufsrecht aus und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einem Desinteressensschreiben. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Die Kosten für die Niederschrift, die der Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung stellt, trägt der Käufer. Für weitere Fragen oder zur Ansicht wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler.

Are you looking for a small holiday or a wine cottage with a small vineyard and a medium-sized yard? Would you like to be surrounded by unspoiled nature, hospitable people? Do you like to enjoy the thermal springs that are so common in this region? We offer for sale a well-preserved, smaller, wine cottage, located in the municipality of Dobrovnik, at the beginning of the Goričko Landscape Park, precisely along the road leading to Lake Bukovnik. The property lies perpendicular to the road and the building is one of several consecutive buildings in this smaller urban piece of the municipality. The land consists of two parcel numbers. The land with the building and the vineyard has the shape of a square, and part of the land continues into a narrow strip with forest land. Access to the plot is arranged directly from the public road. The building is located about 10 meters deeper on the land and behind it begins the foot of a slight vineyard hill, where there is a vineyard of white varieties and the already mentioned plot with forest. The courtyard in front of the building allows parking for up to three cars, and in the courtyard, there is an area with trees and grass. The building is of masonry construction and contains a wine cellar and above it a floor with a living area. Next to the building, there is a path with access to the upper part of the land. The living area is accessed via concrete, external stairs. The entrance to the basement is located directly from the courtyard. In front of the entrance to the basement is a covered concrete terrace. The cellar is arched and has two rooms where there are vineyard and garden equipment. The living area contains an entrance hall and a larger living room with a balcony and an unfinished smaller space, which can be made into a smaller toilet with a shower. In the larger room, there is a table and a sofa with a wood stove. There is a wardrobe in the entrance hall. The building is in good condition. We did not notice any damp, so we assume that it is hydro-insulated, but it does not have a thermal envelope, but the plaster has been applied. The windows are wooden with shelves as well as the balcony doors. In front of the entrance to the living area, at the top of the staircase, there is a concrete platform with a shaft, where rainwater flows. The roof is in good condition and covered with brick roofing. The building has electricity and water municipality mains supply. There is no septic tank or sewer. It is for sale according to the "sold-seen" system. The construction permit of the building is in our possession. The offer is not encumbered with any right or the legal fact that would limit the right of ownership of the property. Since the majority of the entire land is defined as agricultural land, it is necessary to first offer the entire offer, in agreement with the buyer on the purchase, to the pre-purchase beneficiaries for purchase. The offer remains with the competent UE for 30 days and if none of the pre-emptive beneficiaries applies for the purchase offer, there are no more obstacles for the purchase of the property for the interested party. At the same time, it must be offered for purchase to the state of Slovenia in accordance with the Landscape Park Act. The latter usually does not exercise the pre-emption right and replies with a letter of disinterest within ten days of the offer being submitted. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The costs of the transcript, which are charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation, are paid by the buyer. For additional questions or to view, please contact the listed real estate agent.

Вы ищете небольшой отдых или винный коттедж с небольшим виноградником и двором средних размеров? Хотите быть в окружении нетронутой природы, гостеприимных людей? Вам нравится наслаждаться термальными источниками, которые так распространены в этом регионе? Предлагаем на продажу хорошо сохранившийся винный коттедж меньшего размера, расположенный в муниципалитете Добровник, в начале ландшафтного парка Горичко, прямо у дороги, ведущей к озеру Буковник. Имущество расположено перпендикулярно дороге и является одним из нескольких последовательных зданий в этом небольшом городском районе муниципалитета. Земля состоит из двух номеров участков. Земля со зданием и виноградником имеет форму квадрата, часть земли переходит в узкую полосу с лесными участками. Подъезд к участку организован прямо с дороги общего пользования. Дом расположен на глубине около 10 метров, а за ним начинается подножие небольшого холма с виноградниками, где есть виноградник белых сортов и уже упомянутый участок с лесом. Во дворе перед домом можно припарковать до трех автомобилей, а во дворе - участок с деревьями и травой. Здание каменное, с винным погребом и жилым помещением над ним. Рядом со зданием есть тропинка с выходом на верхнюю часть участка. В жилую зону можно подняться по бетонной внешней лестнице. Вход в подвал находится прямо со двора. Перед входом в подвал - крытая бетонная терраса. Подвал арочный и имеет две комнаты, где есть виноградник и садовый инвентарь. Жилая зона включает прихожую и большую гостиную с балконом и недостроенное меньшее пространство, которое может быть преобразовано в меньший туалет с душем. В большой комнате есть стол и диван с дровяной печью. В прихожей есть шкаф. Дом в хорошем состоянии. Мы не заметили сырости, поэтому предполагаем, что он гидроизолирован, но у него нет тепловой оболочки, но штукатурка нанесена. Окна деревянные с полками, а также балконные двери. Перед входом в жилую зону, наверху лестницы, находится бетонная площадка с шахтой, по которой стекает дождевая вода. Крыша в хорошем состоянии, покрыта кирпичной кровлей. К зданию подведены электричество и вода. Нет септика и канализации. Продается по системе «продал-видел». В нашем распоряжении имеется разрешение на строительство здания. Предложение не обременено каким-либо правом или юридическим фактом, ограничивающим право собственности на недвижимость. Поскольку большая часть всей земли определена как сельскохозяйственная земля, необходимо сначала предложить все предложение, по согласованию с покупателем при покупке, бенефициарам предварительной покупки для покупки. Предложение остается в компетентном УП в течение 30 дней, и если ни один из преимущественных бенефициаров не подает заявку на предложение о покупке, больше нет препятствий для покупки собственности для заинтересованной стороны. В то же время его необходимо предложить для покупки государству Словения в соответствии с Законом о ландшафтных парках. Последний обычно не пользуется преимущественным правом покупки и отвечает письмом о незаинтересованности в течение десяти дней с момента подачи предложения. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при переходе права собственности. Затраты на расшифровку стенограммы, которые взимаются нотариусом или юристом за подготовку всей документации, оплачиваются покупателем. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или для просмотра, обратитесь к указанному агенту по недвижимости.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.