Strožje kazni za nepoštene nepremičninske agente

Nepremičnine Si21

Novice 2 min. branje

Strožje kazni za nepoštene nepremičninske agente

Ministrstvo za solidarno prihodnost zavzeto raziskuje možnost posodobitve zakonodaje na področju nepremičninskega posredovanja, s ciljem uvedbe ukrepov, ki bi okrepili odgovornost in transparentnost delovanja nepremičninskih posrednikov.

To je odgovor ministrstva na pobudo državljana, ki je na portalu 'Predlagam vladi' izrazil željo po uvedbi strožjega nadzora nad dejavnostjo nepremičninskih posrednikov. Z namenom izboljšanja regulative in zaščite interesov strank bo ministrstvo premišljeno obravnavalo predlagane spremembe, ki bi lahko prispevale k dvigu standardov in zaupanja v nepremičninsko posredovanje v državi.

Pobuda državljana: 
Poznam primer nepremičninske agentke, ki je potencialnim kupcem v navezi s prodajalcem glede nepremičnine lagala in jih zavajala (npr., da dolgov, da prodajalec nekaterih stroškov nepremičnine ni plačeval, ker računov ni prejel, da nepremičnina uporabnega dovoljenja ne potrebuje, glede višine stroškov v času ogrevanja pozimi, da predkupni upravičenec nima denarja za nakup, glede možnosti parkiranja itd.) ter potencialne kupce spodbujala k dajanju ponudb rekoč, naj dajo ponudbo, da bo cena le še višja, da je povpraševanje ogromno itd., da bi čimprej prišla do čim višje provizije.


Vse to mimo obveznosti, ki jih ima po Zakonu o nepremičninskem posredovanju (nepristranost, skrbnost dobrega gospodarja, prepoved spodbujanja nakupa zgolj z namenom pridobitve plačila za posredovanje). Ob tem je nepremičnino oglaševala brez energetske izkaznice in z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem, danes pa sem izvedel, da ministrstvo do danes še nobeni nepremičninski posrednici oziroma posredniku ni odvzelo licence. Zato Ministrstvu za solidarno prihodnost predlagam pripravo drugačnih predpisov, takšnih, ki bodo omogočali učinkovitejše sankcioniranje praks nepoštenih nepremičninskih agentov.
 

Na primer možnost začasnega odvzema licence za opravljanje poslov posredovanja, če po enkratnem pisnem opominu pristojnega ministrstva še vedno daje nezakonite, nepopolne, napačne, zavajajoče ali lažne podatke o nepremičnini, za katero posreduje namesto današnjega predpisa (10. člen ZNPosr), ki omogoča trajni odvzem licence po dvakratnem pisnem opominu, ki pa se očitno ne izvaja oziroma je praksa ministrstva v prepoznavi ravnanj agenta kot kršitev določb ZNPosr izredno mila oziroma agentom naklonjena.

Odziv Ministrstva za solidarno prihodnost

Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11, 47/19, 18/23 – ZDU-1O in 116/23 – odl. US; v nadaljevanju ZNPosr) v 14. členu določa, da nepremičninska družba oziroma nepremičninski posrednik ne smeta spodbujati ali priporočati sklenitve določene pogodbe zgolj z namenom pridobitve plačila za posredovanje, pri čemer ima tržna inšpekcija po 6. točki 36. člena istega zakona možnost, da sankcionira za prekršek takšno kršitev nepremičninskega posrednika z globo od 650 do 5.000 eurov. Pristojno ministrstvo pa lahko na podlagi 10. člena ZNPosr trajno odvzame licenco za opravljanje poslov posredovanja, če nepremičninski posrednik po dvakratnem pisnem opominu pristojnega ministrstva še vedno:

  • daje nezakonite,
  • nepopolne,
  • napačne,
  • zavajajoče
  • ali lažne podatke

o nepremičnini, za katero posreduje; daje o sebi ali nepremičninski družbi, za katero opravlja posle posredovanja, lažne ali nepopolne podatke; krši pravila varnega in skrbnega posredovanja v prometu z nepremičninami, pri čemer se za takšno kršitev šteje, če:

  • ne opozori naročitelja na pravne in stvarne napake nepremičnine, za katere je vedel oziroma bi moral vedeti, če bi skrbno preverjal stanje nepremičnine,
  • naročitelja ne seznani s tržnimi razmerami, ki so pomembne in bi bistveno vplivale na določitev cene v pogodbi,
  • protipravno zadržuje original listine naročitelja oziroma tretje osebe.

Vaš predlog za spremembo predpisov glede sankcioniranja nepoštenih praks nepremičninskih posrednikov z izvajanjem učinkovitejših sankcij, kot je npr. začasni odvzem licence po enkratnem pisnem opominu, predstavlja razumno pobudo za izboljšanje regulacije na tem področju. Težave, ki ste jih opisali, kažejo na potrebo po strožji regulaciji in učinkovitejših mehanizmih nadzora na nepremičninskem področju.

Ministrstvo za solidarno prihodnost bo razmislilo o možnosti posodobitve zakonodaje na področju nepremičninskega posredovanja v smeri zagotovitve večje odgovornosti in transparentnosti pri delovanju nepremičninskih posrednikov. Možnost začasnega odvzema licence po enkratnem opominu bi tako lahko povečala večjo odzivnost nepremičninskih posrednikov in zmanjšala možnosti zlorab.

Poleg tega bomo okrepili nadzor nad izvajanjem zakonodaje ter zagotovili, da se sankcije učinkovito uporabljajo v primerih kršitev. To obenem vključuje tudi odpravljanje morebitnih vrzeli v zakonodaji, ki omogočajo nepoštenim nepremičninskim posrednikom, da se izognejo odgovornosti.

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: