Ali lahko stavbna zemljišča cenijo vsi cenilci

PRAVNA VARNOST – PV d.o.o.

Občine smo glede na 34. člen Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) dolžni cenitve naročati pri cenilcih, ki imajo v skladu z Zakonom o javnih financah priznano sposobnost za cenitev stvarnega premoženja države. V Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 12/07) - uporabljati se začne 3.9.07- je v 16. členu določeno, da lahko nepremičnino oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali zakona, ki ureja sodišča.

Naše vprašanje je sledeče: Ali lahko stavbna zemljišča (zazidana oz. nezazidana) cenijo vsi cenilci, ki so v seznamu sodnih cenilcev, objavljeni v razdelku GRADBENIŠTVO, ali lahko cenitev stavbnega zemljišča opravi le cenilec, ki je na seznamu cenilcev naveden v podrazdelku STAVBNA ZEMLJIŠČA?

preberi odgovor

Težave zaradi slabo sestavljene pogodbe

Prodajo svoje nepremičnine sem izpeljal preko nepremičninskega posrednika. Glede na slabo sestavljeno pogodbo imam sedaj težave, nisem pa niti prepričan, ali ima posrednik ustrezno licenco. Ali je določena odgovornost za morebitne napake pri posredovanju z nepremičninami in kako lahko ugotovim, če ima posrednik licenco ?

preberi odgovor

Pridobitev lastninske pravice na podstrešju

Gre za večstanovanjsko hišo, v kateri bova od stanovalcev odkupila del podstrešja. Ker je naše stanovanje na vrhu, se da na podstrešje priti skozi stanovanje. Zanima pa naju ali sva lahko lastnika tega dela podstrešja midva, glede na to da je lastnik stanovanja mami. Katere papirje morava urediti, da bova lastnika in da bova na podlagi tega lahko dobila stanovanjski kredit?

preberi odgovor

Vpis lastninske pravice

PRAVNA VARNOST – PV d.o.o.

Upravnik stanovanjskega bloka je posamezne lastnike stanovanj obvestil o tem, da je stavba vpisana v kataster stavb in da je vzpostavljena etažna lastnina, lastniki pa moramo sami vpisati svojo lastninsko pravico na stanovanju. Gradbeno podjetje, ki je zemljiškoknjižni lastnik poziva lastnike stanovanj, da lahko samo do konca leta zahtevajo sklenitev uskladitvene pogodbe, postavljajo pa svoje pogoje glede vsebine pogodbe in zahtevajo plačilo za pripravo pogodbe. Kakšne pravice lahko uveljavljamo lastniki stanovanj ?

preberi odgovor

Postavitev vrtne lope

Pravna varnost

Imam parcelo (velikost 5000 m2), na kateri se nahajajo oljke, ter trte in njiva. Na parceli je tudi števec vode, kjer imam pitno vodo. Na njej bi postavil vrtno hisko 4x5m, v kateri bi shranjeval vrtno orodje, ter bi imel prostor za pocitek.Zanima me ce je to v skladu s pravilnikom ali potrebujem kako gradbeno dovoljenje oz. kako drugo dokumentacijo?

preberi odgovor

Nadgradnja terase in sprememba v bivalni prostor

Pravna varnost

Stanovanjska hiša ima teraso v velikosti cca 8 kvadratnih metrov. Želeli bi jo razširiti na cca 20 kvadratnih metrov (dozidani del, ki bi segal zunaj "meje" hiše bi znašal 12 kvadratnih metrov), ter jo spremeniti v bivalni prostor. Nad tem bivalnim prostorom bi naredili pokrito teraso.
Vprašanje pa je sledeče... ne vem, kakšne papirje bi potrebovala za ta poseg, koliko bi ti papirji stali in, ali bi bila dovolj samo priglasitev ali kaj podobnega. Sem mlada mamica in se ne spoznam ravno na te stvari, zato bi bila zelo vesela, če bi mi lahko svetovali.

preberi odgovor

Dedovanje nepremičnin na Hrvaškem

Pravna varnost

Pokojni oče je bil lastnik nepremičnine - gradbene parcele v Republiki Hrvaški. Bil je hrvaški državljan, ter vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi. Ker mama, sestra in jaz nismo hrvaške državljanke me zanima, kako bo sedaj z lastništvom te nepremičnine. Ali se bomo na podlagi dedovanja lahko vpisale kot lastnice v zemljiško knjigo. Hvala za odgovor

preberi odgovor

Lastnoročna oporoka

Pravna varnost

Skupaj z dvema bratoma smo po pokojni babici podedovali (babica je umrla oktobra lani, oče pa je umrl že pred leti) del njene hiše v Ljubljani. Babici je imela še hčerko, našo teto. Na zapuščinski razpravi je bila prebrana oporoka, ki jo je babica napisala, vendar brez priče. Po oporoki je vse dobila naša teta. Mi trije smo na sodišču oporoko dobili v pogled. Sodnik nas je vprašal, ali se z oporoko strinjamo in ali bomo uveljavljali nujni delež. Odgovorili smo, da se strinjamo in uveljavili pravico do nujnega deleža.

  • Zdaj me zanima, ali oporoka brez prič velja, ali bi mi lahko takšni oporoki na sodišču oporekali in ali imamo za to še vedno čas po prejeti odločbi?
  • Zanima me tudi, kolikšen je nujni delež?
  • Kaj se zgodi, če tisti, ki ima večinski delež nepremičnine, te noče prodati, noče izplačati solastnikov in noče odstopiti del nepremičnine, ki solastnikom pripada? Na kakšen način lahko solastniki to izterjajo?
preberi odgovor

Sprememba podstrešja v stanovanje

Pravna varnost

Živim v 3 nadstropni več stanovanjski hiši čisto na vrhu pod podstrešjem, ki bi ga rad za približno pol metra nadzidal in si v njem uredil stanovanje. Zanima me, če imam možnost pridobitve gradbenega dovoljenja s tem da imam soglasje vseh sosedov.

preberi odgovor

Plačilo posredniške provizije

Pravna varnost

Stranko smo peljali na ogled in je podpisala posredniško pogodbo s katero se je zavezala k plačilu posredniške provizije. Od dneva nakupa naprej se kupec izogiba kontaktov z posrednikom. Po izstavitvi fakture pa pravi, da posrednika ne pozna in, da na posredniški pogodbi ni njegov podpis. Kaj lahko storimo?

preberi odgovor

Predkupna pravica

Pravna varnost

Ali mora lastnik hiše, ki dostopa do svoje parcele po poti, ki je v solastništvu 3 (treh), le-tem ponuditi ob prodaji hiše svoj delež poti zaradi njihovega morebitnega uveljavljanja predkupne pravice?

preberi odgovor

Sprememba dela podstrešja v stanovanjsko enoto

Pravna varnost

V večstanovanjski hiši (štiri lastniki stanovanjskih enot) želimo razdeliti podstrešje v naravi. Problem pa je, ker hoče eden od lastnikov svoj del podstrešja adaptirati v novo stanovanjsko enoto, ostali pa temu nasprotujemo. Ali potrebuje soglasje vseh lastnikov stavbe ali samo več kot 50 %?

preberi odgovor

Odškodnina za zamudo pri primopredaji stanovanja

Pravna varnost

Leta 2006 sem sklenila pogodbo o nakupu stanovanja, vendar pa v stanovanju še niso odpravili vseh pomanjkljivosti, zato do primopredaje stanovanja še ni prišlo (delna menjava parketa, ponovno polaganje talnih in nekaj stenskih ploščic zaradi poškodb, poškodovana vrata…..). V pogodbi imam napisano: »Prodajalec se zaveže, da bo gradnjo stanovanjsko poslovnega objekta, ki je predmet pogodbe dokončal skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektno tehnično dokumentacijo in tehničnim opisom do 31.07.2007 in do takrat pridobil uporabno dovoljenje objekta kot celoto in predmetno stanovanje , ter do navedenega roka stanovanje izročil kupcu. Primopredaja se opravi šele takrat, ko so izvedena vsa dela in ko je pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt kot celoto in predmetno stanovanje. Prodajalec bo kupcu 15 dni pred prevzemom nepremičnine omogočil kvalitetni pregled stanovanja in v tem času odpravil vse eventualne napake. Prodajalec se zavezuje , da v primeru, če bo stanovanje , ki je predmet pogodbe po njegovi krivdi izročeno kupcu po izteku dogovorjenega roka , kupcu plačati pogodbeno kazen v višini 0,5promila od vrednosti te pogodbe za vsak dan celotnega trajanja zamude. Ker sem bila zelo sitna so mi prvič omogočili ogled stanovanja šele 06.08.2007, kjer je bilo razvidno da stanovanje še ni dokončano-keramika-poškodovana, barvanje-vidni madeži na stropu , parket- vlažni madež zaradi katerega je parket odstopil na nekaterih mestih .. . Zapisniško smo popisali vse pomanjkljivosti in 24.08.2007 so me poklicali naj prevzamem stanovanja, pomanjkljivosti niso odpravili, le stanovanje so za razliko nekoliko očistili. Najavila sem se direktorju s katerim mi je uspelo 24.09.2007 stanovanje ponovno pregledati in ponovno smo zapisali iste pomanjkljivosti . Obljubili so mi, da bodo zadevo v 7 dneh uredili, vendar se to ponovno ni zgodilo. Kaj lahko naredim ali sem upravičena do pogodbene kazni v vrednosti 0,5 promila in kako to uveljavljam. Stanovanje sem v avgustu v celoti plačala. Najlepše se vam zahvaljujem za nasvet in vas lepo pozdravljam.

preberi odgovor
Dedno pravo

Zahteva po vračilu vložka

Pravna varnost

Objekt se je gradil na podlagi želje moje babice, pri gradnji so sodelovali moja mama, teta in stric (oče mojih dveh sestričen, ki sta sedaj solastnici parcele). Takrat je bila parcela napisana na babico. Glede na to, da so pri gradnji sodelovale vse tri družine se je objekt tako tudi uporabljal, kadar je kdo to želel. Po smrti babice je bila pri delitvi premoženja njiva, na kateri stoji objekt, dodeljena stricu. Objekt je tudi pozneje največ uporabljala naša družina in ga tudi vzdrževala. Objekt smo na lastne stroške priključili na električno, z delnim prispevkom sestričen pa tudi na vodovodno omrežje. V objektu je tako vloženega mnogo dela mojih staršev in tetine družine, kot tudi opreme in materiala.
Do leta 2006 so vsa večja vzdrževanja, kot na primer, zamenjava oken, izvedba lesenih oblog, zamenjava kuhinje, popravila v kleti, in tudi vsa manjša vzdrževalna dela izvajali izključno moji starši. Vse stroške povezane z objektom je plačevala naša družina, kljub temu, da formalno nismo bili lastniki niti njive niti objekta.
Pogodba o najemu ni bila sklenjena, ker je veljal tihi dogovor med vlagatelji v objekt, da ga lahko sorazmerno uporabljajo vse tri družine.
Sprememba se je zgodila lansko leto, ko je sestrična zamenjala vhodna vrata in nam šele letos s težavo izročila ključ.

Ali lahko dosežemo da nam izplača sorazmeren delež vlaganj v objekt, če ga že ne moremo več uporabljati?
Če moramo izprazniti objekt, kot piše na zahtevku, ali potem lahko poberemo vso opremo, električni priključek, električno instalacijo, vodovodno instalacijo, okna in notranja vrata?

preberi odgovor
Dedno pravo

Izterjava v primeru neizvedbe del

Pravna varnost

Pri gradnji hiše na ključ sem velik del denarja izvajalcu (d.o.o.) dal vnaprej (pogodbo in potrdilo o izročitvi denarja imam), sedaj pa pravi, da ima probleme in zapira firmo. Zanima me, če je mogoče in kako lahko pridem do povrnitve denarja ?

preberi odgovor

Parcelni odmik

Pravna varnost

Želim graditi hišo, na eni strani je parcela, na drugi strani pa obstoječa hiša, oboje drugi lastniki. Koliko mora biti po zakonu objekt odmaknjen od parcelnih mej ? Kako je s soglasji in kdaj jih moram pridobiti ter koliko časa velja soglasje. Kaj se zgodi, če se bo omenjena hiša prodajala, ali velja pridobljeno soglasje prejšnjega lastnika ?

preberi odgovor

Bivalni prizidek

Pravna varnost

Hiši staršev bi prizidal bivalni prizidek. Kakšen je najboljši način urejanja lastništva nad novim objektom in zemljiščem, na katerem bi stal prizidek, da čez leta ne bi prihajalo do zapletov ?

preberi odgovor

Nakup stanovanja

Pravna varnost

Kupujem stanovanje, katero ni vknjiženo v zemljiško knjigo kot etažna lastnina. Na kaj moram biti pozoren in kako naj vem, da prodajalec res razpolaga z originali pogodb ?

preberi odgovor

Dedno pravo - nujni dediči

Pravna varnost

Imam babico, ki mi je prepisala v svoji oporoki vse svoje premoženje in v njem izrecno navaja, da želi, da moj brat ne dobi tudi nujnega deleža. Sva edina dediča, ker pač drugih sorodnikov nima, tako, da me zanima, če  bo brat vseeno dobil nujni delež.

preberi odgovor

Uporaba skupnega parkirišča

Pravna varnost

Živimo v bloku in okoli njega so parkirna mesta. Vsi smo kupili sorazmerni delež te parcele. Sosed pa je na eno parkirno mesto postavil količek in si s tem zagotovil, da samo on parkira. Kaj lahko naredimo ostali stanovalci ?

preberi odgovor

Solastnina

Pravna varnost

S sestro sva podedovali hišo staršev. Jaz bi rada, da se hiša proda, ona pa niti slišati noče o tem. Kaj lahko v takem primeru storim ? Ali lahko prodam svoj del hiše (vhoda sta fizično ločena) brez njenega soglasja ? Hvala za odgovor in le pozdrav.

preberi odgovor

Skupno premoženje

Pravna varnost

S partnerjem, s katerim nisva oženjena, sva ustvarila hišo s partnerkinimi starši, pri čemer je vsak lastnik do ene četrtine. Midva s partnerico imava spodnje nadstropje in sva v hiši sedem let. Zanima me, kako je z delitvijo premoženja, če greš narazen ter koliko pripada kateremu partnerju ?

preberi odgovor

Dobro sosedski odnosi

Pravna varnost

Sem lastnica parcele, katera je še knjižena kot njiva. Na njej nameravam graditi, zato sem dala vlogo za spremembo namembnosti zemljišča. Isto je naredil sosed. Problem je, da nismo še dobili odobrene spremembe, sosed pa je že izkopal 1/3 njegove parcele ( globina cca. 1,5 m ) in to, slabe 0,5 m od meje z mojo parcelo, preostali del njegove parcele pa je nasul cca. 2,0 m visoko. Dovolenja ni dobil, ker me niti vprašal oz. obvestil ni. Je kar naredil.

Zanima me, ali lahko to naredi, brez mojega soglasja? Odmik izkopa je slabe 0,5 m od meje z mojo parcelo...isto nasip...

Ali se v primeru, da sedaj sosedu ne rečem nič...( se pravi, da pustim, da je izkop tak kot je, 0,5m od meje z mojo parcelo in nasip visok tako kot je ) smatra, da soglašam? Se pravi, da ko bo imel gradbeno dovoljenje, bo lahko gradil 0,5 m od moje parcele, brez da mu dam pisno soglasje, ker nisem oporekala izkopu, čeprav parcela ni še bila gradbena ampak njiva(sedaj je njiva) ?
In če naj kaj ukrenem... rekla sem mu že a ni bilo odgovora... Glede na to, da bomo sosedje, se ne bi rada prepirala. Želim le, da je vse po pravilih....kaj naj naredim? Za odgovor se vam zahvaljujem.

preberi odgovor

Najem poslovnih prostorov

Pravna varnost

V najem dajemo poslovne prostore, čigar lastnik je en zakonec. Ali je lahko najemna pogodba taka, da dobi polovico najemnine en zakonec in polovico najemnine drug zakonec ?

preberi odgovor

Prodaja stanovanje

Pravna varnost

V začetku leta 2007 smo s prodajalcem sklenili prodajno predpogodbo (plačana je ara v višini 10 % vrednosti), v kateri je navedeno, da je predviden zaključek del in predaja stanovanja v mesecu novembru 2007. Ker do 30.11.2007 ni bilo predaje stanovanja, me zanima, kako naprej ukrepati oziroma kakšne so moje pravice kot kupca.

preberi odgovor

Neto tlorisna površina

Pravna varnost

Na podlagi katerega pravilnika se določa neto uporabna površina garaže in kleti s faktorjem 0,5 ? Kupujem stanovanje in bi prodajalec rad celotno površino stanovanja in kleti obračunal po enaki ceni.

preberi odgovor

Solastnina - izplačilo deleža

Pravna varnost

Pred 7 leti smo se preselili v novozgrajeno hišo. V hiši smo 4 lastniki. V zgornji etaži stanujeta 2 lastnika (od punce mama in njen fant) v spodnji etaži pa jaz in moja punca. Po papirjih smo se dali vpisati vsak do 1/4. V hišo smo vlagali vsak po svoji zmogljivosti, vzeli so se tudi krediti, jaz imam kredit še cca 6 let.
Sedaj pa sem se odselil stran iz hiše, prijavljen sem pa še na tistem naslovu. Imava 2 otroka, skupaj s punco sva bila 16 let. Po odhodu sem pustil tam vse kar je ostalo od opreme (pohištvo, računalnik, tv,...), skratka vse razen obleke.

Sedaj me pa zanima, kako je z deležem in kaj bi bilo najbolje storiti glede na situacijo (punca nima nič denarja, jaz pa tudi npr. ne mislim pustiti, da se bo v hišo mogoče vselil kak drugi moški in bo živel na mojih žuljih. Malo se hecno sliši, ampak na žalost je tako.

preberi odgovor

Pridobivanje soglasij sosedov

Pravna varnost

Sedaj urejamo lastništvo parcele, lokacijsko informacijo in naredili bomo geodetski posnetek. Kako je s pridobivanjem soglasij sosedov? Sosednjo hišo bodo namreč prodajali in prišel bo drugi lastnik? Na kaj mi sedanji lastnik da soglasje, ker nimam PGD-ja? Ali je to lahko idejni načrt ali so lahko mere objekta z višinami? In ali je to soglasje pravnomočno, če se ga vpiše v zemljiško knjigo, pred izdanim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem?

preberi odgovor

Rubež premičnin

Pravna varnost

Sedaj urejamo lastništvo parcele, lokacijsko informacijo in naredili bomo geodetski posnetek. Kako je s pridobivanjem soglasij sosedov? Sosednjo hišo bodo namreč prodajali in prišel bo drugi lastnik? Na kaj mi sedanji lastnik da soglasje, ker nimam PGD-ja? Ali je to lahko idejni načrt ali so lahko mere objekta z višinami? In ali je to soglasje pravnomočno, če se ga vpiše v zemljiško knjigo, pred izdanim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem?

preberi odgovor

Spremembo namembnosti zemljišča

Pravna varnost

V letu 2001 sem oddal prošnjo za spremembo namembnosti zemljišča v Mestni občini Ljubljana. Odgovor je bil, da se bo prostorski plan sprejel v letu 2002, do takrat pa velja prostorska ureditev iz leta 1986. Tako se je vleklo vsako leto do letos. Zdaj je leto 2008, baje naj bi bil plan sprejet v februarju ali marcu. Glede na to, da so me že tolikokrat »nategnili«, me zanima kakšen je rok za sprejetje občinskega plana in kakšne so možnosti oziroma pravna sredstva za odškodnino, če občina tega plana ne sprejme v zakonskih rokih.

preberi odgovor

Plačilo posredniške provizije

Pravna varnost

Preko nepremičninske agencije sem kupil novo stanovanje. Na ogledu sem podpisal ogledni list s katerim se strinjam s prodajnimi pogoji in plačilom posredniške provizije. Stanovanje sem kupil oz. je napisano na mojo partnerko, ki je bila ravno tako takrat na ogledu in ga tudi že prevzel, ter čakam na odpravo manjših pomanjkljivosti. Nato smo odšli na počitnice in medtem sem prejel račun nepremičninske agencije za opravljeno storitev - posredovanje pri nakupu, ki ga nisem poravnal v celoti.
Zanima me ali lahko nepremičninska agencija katera je posredovala pri nakupu, od mene oz. partnerice iztirja razliko provizije? Hvala za odgovor.

preberi odgovor

Izpodbijanje sklenjenega pravnega posla

Pravna varnost

Pišem v imenu druge, starejše osebe in sicer je situacija taka: stara je 79 let, z možem sta skupaj kupila stanovanje v času zakonske zveze, formalno pa je bilo pisano nanj. Sama ima hčer iz prvega zakona, mož pa sina iz prejšnjega zakona. Skupaj nimata otrok. Pred 3 leti jo je sedaj že pokojni mož prisilil, da je podpisala notarski zapis, v katerem se je odrekla svoji polovici stanovanja. Stanovanje se je prepisalo na njegovega sina, ki je sedaj lastnik, ona pa ima možnost služnosti bivanja do smrti. Ker se je do sedaj moža bala, pa tudi njegovega sina, je s težavo povedala resnico šele pred kratkim. Sedaj ji je žal, saj hčeri ne bo mogla zapustiti ničesar, čeprav je v zakonu sorazmerno prispevala denar in se počuti ogoljufano. Ali je kaj možnosti za dosego ničnosti pravnega posla (prisila, grožnja,..) ali razveljavitve zapisa.

preberi odgovor

Rubež premičnin

Pravna varnost

Kakšno pogodbo moram skleniti s prijateljem, kateremu bi nudila začasno ali stalno prebivališče v mojem stanovanju, da ne bila ogrožena moja lastnina, v zvezi z rubežem, ki mu grozi.

preberi odgovor

Agencijska provizija

Pravna varnost

Prodajalec in kupec plačata vsak po 2% stroškov posredovanja. V pogodbi o posredovanju s kupcem naj bi kupec plačal 2% od vrednosti stanovanja in na to še 20 % DDV. Ali to sme? Ali ni v 2% ceni vštet že DDV?

preberi odgovor

Preklic darilne pogodbe

Pravna varnost

Sinu, ki živi s partnerko sem podaril stanovanje. Še isti dan je sin partnerki prepisal polovico stanovanja. Po dveh letih pa partnerka meče sina iz stanovanja. Ali lahko jaz to darilno pogodbo prekličem oziroma ali to lahko stori sin.

preberi odgovor

Agencijska provizija in DDV

Pravna varnost

Ali lahko nepremičninska agencija izstavi račun na vrednost nepremičnine z vključenim davkom (DDV) ali na bruto oziroma čisto vrednost nepremičnine. Nepremičnina je novogradnja.

preberi odgovor

Dedovanje zaščitene kmetije

Pravna varnost

Smo trije bratje in seste, imamo veliko kmetijo, katero sedaj, ko je umrla mama, upravlja eden izmed bratov (npr. Tone). Ena zazidljiva parcela je bila že dodeljena enemu bratu (npr. Lojze), po smrti očeta (kmetijo po očetovi smrti je dedovala mati). Jaz (npr. Katjuša) pa sem dedovala en kos gozda, ki niti približno ni toliko vredna, kot ta parcela. Sedaj pa mene zanima, kmetija je namreč zaščitena, kar ni vedel nihče. Ali se kmetija sedaj lahko deli? Kaj lahko kdorkoli zahteva, če sploh lahko? Kako potekajo zadeve pri zaščiteni kmetiji? Kmetija pa ni napisana še na nobenega, razen tega, da doma živi Tone?
 

preberi odgovor

Stalno bivanje

Pravna varnost

Živim z mamo in svojima otrokoma v stanovanju, katerega lastnica je moja mama. Moj izvenzakonski partner se je pred dvema mesecema odselil iz tega naslova, ni pa se tudi odjavil. Na sodišču imam tudi vloženo vlogo glede skrbništva otrok, iz katerega je razvidno, da sva se razšla. Zanima me, kako ga lahko odjavim jaz oziroma moja mama kot lastnica stanovanja, da ne bo imel več tukaj stalnega prebivališča. Vem, da se je odselil k novi prijateljici v Šiško, a točnega naslova ne vem. Kaj moram storiti ? Nekdo mi je tudi rekel, da lahko v tem primeru javim na upravno enoto, da ne živi več na tem naslovu in potem oni preverijo in če je to res, tudi sami odjavijo. A je to res ?

preberi odgovor