Razpisi

Nedelja, 23. januar 2011

Javni stanovanjski sklad MOL je decembra lani objavil 14. javni razpis za dodelitev okvirno 450 neprofitnih stanovanj v najem.

Neprofitna stanovanja bodo predvidoma vseljiva v letih 2011-2013.

Besedilo razpisa (z obrazcem vloge) je dosegljivo na spletni strani JSS MOL in spletnem portalu MOL ter na oglasni deski Javnega stanovanjskega sklada MOL na Zarnikovi 3, Ljubljana.

Nedelja, 4. maj 2008

Javno naročilo za Obnovo ceste LC177130 v Šmarjah pri Kopru in ureditev igrišča z umetno travo

Vir: MO koper

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 in 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za obnovo ceste LC177130 v Šmarjah pri Kopru in ureditev igrišča z umetno travo.

Nedelja, 4. maj 2008

Javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid

Vir: MO Koper

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008) v nadaljevanju ZJN-2A) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2A, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Nedelja, 13. april 2008

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva

Vir: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS)

Nedelja, 13. april 2008

Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti

Vir: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

Torek, 1. april 2008

Razpis ugodnih posojil občanom za naložbe v stanovanjske objekte in naprave, poškodovane v lanskem neurju s poplavami

Uradni list Republike Slovenije, št. 95/07

Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju (z oznako 37OB07B), ki je bil objavljen 19. oktobra lani z veljavnostjo do 31. marca letos, je podaljšan do 30. junija 2008.

Torek, 25. marec 2008

Stanovanjski krediti Občine Vipava za leto 2008

Vir: Občina Vipava

Interesenti oddajo vlogo na posebnem Obrazcu, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, , s pripisom "za stanovanjski kredit", najkasneje do 21. aprila 2008.

Petek, 7. marec 2008

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2008

Vir: MOP

Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS, št 21/08 z dne 29. 2. 2008 na strani 856 objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2008.

Torek, 26. februar 2008

Ekološki sklad Republike Slovenije od danes ponuja občanom ugodne kredite s še nižjimi stroški

Uradni list Republike Slovenije, št. 12/08

V petek bo objavljen letošnji razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov

Ponedeljek, 11. februar 2008

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Vir: MOL

Rok za oddajo: 29.2.2008
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007, javno dražbo.

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček