65.000

 • Podatki
 • Lastnosti
 • Opis
 • Video

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša kmetija
Šifra oglasa
TPKrNSV
oprema
Opremljeno
velikost
225 m²
parcela
7.501 m²
leto izgradnje
1957
leto prenove
2007
Število spalnic
1
Število kopalnic
1
Število sob
2

Oprema nepremičnine

Ogrevanje

 • Ogrevanje z elektriko
 • Ogrevanje na drva

Oprema

 • Vrt
 • Ograjeni vrt
Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V idilični prekmurski vasici, ki se nahaja v prekrasnem Krajinskem Parku Goričko, prodamo obnovljeno stanovanjsko hišo z gospodarskim poslopjem in dodatnim ter ločenim gospodarskim poslopjem. Posest se nahaja na parceli velikosti 7.359 m2 v zavetju pred vremenskimi vplivi in odmaknjena od urbanega dela vasi in ima naslov Krplivnik 22, 9205 Hodoš.  Parcela ima rahel naklon in je v velikosti 3.960 m2 opredeljena kot stavbno zemljišče, ostalo pa kot kmetijsko zemljišče. Stavbe stojijo zaporedoma na najvišji in skrajno vzhodni legi zemljišča. Dostop je z lokalne asfaltne ceste, preko kratke makadamske ceste urejen do zemljišča. Večji del zemljišča je ograjen z ograjo. Na delu parcele rastejo sadna drevesa, razno grmičevje in zimzeleno ter sezonsko cvetje. Nekaj metrov od stavb se nahaja klop z mizo in nadstrešek za preživljanje prostih uric v naravi. Na južnem delu gospodarskega poslopja, ki se stika s hišo, se nahaja pokrita terasa z žarom. Blizu stavb se nahaja tudi lasten vir vode (vodnjak). Bivalna hiša je bila zgrajena leta 1957 in je sestavljena iz naslednjih prostorov: Veranda pred vhodom v stavbo, predsoba, dnevna soba - spalnica, kuhinja z jedilnim kotom, shramba in kopalnica z wc. Notranjost je opremljena in je bila pred leti obnovljena. Kot rečeno se bivalne hiše dotika gospodarsko poslopje iz katerega je moč narediti več dodatnih bivalnih prostorov v primeru potrebe. Trenutna uporabna površina urejenega bivalnega dela znaša približno 55 m2, gospodarsko poslopje pa ima 60 m2, ki jih je moč izkoristiti kot bivalni del. V gospodarskem delu so prostori za shranjevanje orodja in drugo.  Ločeno gospodarsko poslopje ima okoli 30 m2 površin in tam je sedaj urejena garaža in priročna delavnica/shramba. Vse zgradbe so zidane iz opeke in v solidnem stanju. Hiša je prekrita s streho tipa »valovitka«, gospodarska poslopja pa z opečno kritino. Bivalna hiša ima fasadni ovoj brez izolacije/omet, ostale zgradbe niso ometane. V bivalnem delu nismo zaznali vlage ali plesni po stenah bomo pa težko zagovarjali, da je hiša hidro izolirana sodeč na njena leta. Komunalna priključka, ki sta priključena na stavbo sta javni vodovod in električno omrežje. Možnost priklopa na Telekom omrežje, saj je že označena trasa priklopa. Lastniki ne živijo na tem naslovu zato Interneta ali podobno niso potrebovali, je pa možno urediti tovrsten dostop preko podjetja TOTAL TV. Ogrevanje se izvaja preko štedilnika na drva, ki se nahaja v kuhinji. Za stavbami sta vkopani greznici. Celotna ponudba se prodaja po sistemu "videno-kupljeno". Zemljiška knjiga izkazuje stanje brez bremen. Posest je primerna za ljudi, ki želijo živeto bolj za sebe oziroma za ljudi, ki pridejo za dopust ali na vikend na podeželje, da si naberejo novih moči. Primerna je tudi za izvajanje turistično - kmetijske dejavnosti. Ponudba je po naši oceni prav tako primerna kot investicijo za izgradnjo manjših turističnih stanovanjskih stavba... S strani pristojne občine imamo pridobljeno lokacijsko informacijo z gradnjo ali obnovo, kjer je podrobno razloženo kaj se sme na posesti graditi in Vam dokument lahko tudi pošljemo. Krajinski Park Goričko je zavarovan slovenski nacionalni park z bogato floro in favno. Do prekmurskega središča Murska Sobota traja vožnje z avtomobilom približno 20 minut. Enako velja tudi do najbližjega termalnega zdravilišča. Avtocestni priključek je dosegljiv v 30 minutah vožnje. Madžarska meja je oddaljena nekaj km, avstrijska meja pa okoli 20 minut vožnje z osebnim avtomobilom. Prekmurska regija je vedno bolj prepoznavna s svojimi prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi, neokrnjeno naravo, termalnimi zdravilišči, prečudovito jedačo in pijačo in kot odskočna deska za obisk sosednjih držav z bogato zgodovino.  Ker se posest nahaja v Krajinskem Parku in zato v zavarovanem območju je potrebno posest najprej ponuditi v odkup državi Sloveniji po zakonu o krajinskem parku., pod istimi pogoji kot se zainteresirani kupec in prodajalec dogovorita in strinjata. Država po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. YOUTUBE VIDEO: https://youtu.be/fZfDfRq19JQ

In an idyllic village in Prekmurje region, located in the beautiful “Goričko” Landscape Park, there is a renovated residential house with an outbuilding and an additional and separate outbuilding for sale. The property is located on a plot of 7,359 sq m in a shelter from the strong winds and bad weather and away from the urban part of the village. The address of the property is Krplivnik 22, 9205 Hodoš.  The plot has a slight slope. The buildings stand consecutively on the highest and far eastern position of the land. Access is from the local asphalt road, via a short macadam road leading to the plot. Most of the land is fenced. Fruit trees, various shrubs and evergreen and seasonal flowers grow on part of the plot. A few meters from the buildings, there is a bench with a table for spending free hours in nature. In the southern part of the outbuilding, which is in contact with the house, there is a covered terrace with barbecue. There is also its own water source (well) near the buildings. The house was built in 1957 and consists of the following rooms: Veranda in front of the entrance to the building, entrance hall, living room - bedroom, kitchen with dining area, pantry and bathroom with toilet. The interior is furnished and was renovated years ago. As said, the dwelling house is touched by an outbuilding from which it is possible to make several additional living spaces in case of need. The current usable area of ​​the arranged living area is approximately 55 sq m, and the outbuilding has 60 sq m, which can be used as a living area. In the outbuilding part, there are rooms for storing tools and other. The separate outbuilding has about 30 m2 of space and there is now a garage and a convenient workshop/storage room. All buildings are made of brick and in solid condition. The house is covered with a "corrugated" type roof and the outbuildings with a brick roof. The house has a rendering without insulation/plaster, other buildings are not plastered. We did not detect any moisture or mould on the walls in the living area, but we will find it difficult to defend that the house is hydro-insulated judging by its age. The municipality mains connections that are connected to the building are public water supply and electricity. Possibility of connection to the Telekom network, as the connection route, is already marked. The owners do not live at this address, so they did not need the Internet or the like, but it is possible to arrange such access through the company TOTALTV. Heating is carried out via a wood stove located in the kitchen. There are two septic tanks dug behind the buildings. The entire offer is sold on a "sold -seen" basis. The land register shows a state without encumbrances. The property is suitable for people who want to live more for themselves or for people who come to the countryside for a holiday or a weekend to gain new strength. It is also suitable for tourist - agricultural activities. In our opinion, the offer is also suitable as an investment for the construction of smaller tourist residential buildings ... We have obtained location information document from the competent municipality which explains in detail what can be built on the property and we can send you a document. Goričko Landscape Park is a protected Slovenian national park with rich flora and fauna. The Murska Sobota centre in Prekmurje takes about 20 minutes by car. The same goes for the nearest thermal spa. The motorway connection is within a 30-minute drive. The Hungarian border is a few km away and the Austrian border is about a 20-minute drive away. The Prekmurje region is increasingly recognizable for its friendly and hospitable people, unspoiled nature, thermal spas, wonderful food and drink and as a springboard for visiting neighbouring countries with a rich history. Since the property is located in the Landscape Park and therefore in the protected area, the property must first be offered for purchase to the state of Slovenia under the Landscape Park Act, under the same conditions as the interested buyer and seller agree and agree. The state usually does not exercise the pre-emption right and responds with a letter of disinterest within ten days of the offer being submitted. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The costs of the transcript, which are charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation, are paid by the buyer. For additional questions or. viewing please contact the listed real estate agent. YOUTUBE VIDEO: https://youtu.be/fZfDfRq19JQ

In einem idyllischen Dorf in der Region Prekmurje im wunderschönen Landschaftspark „Goričko“ befindet sich ein renoviertes Wohnhaus mit einem Nebengebäude und einem zusätzlichen und separaten Nebengebäude zum Verkauf. Das Anwesen befindet sich auf einem Grundstück von 7.359 m² in einem Schutz vor starken Winden und schlechtem Wetter und abseits des städtischen Teils des Dorfes. Die Adresse der Unterkunft lautet Krplivnik 22, 9205 Hodoš. Das Grundstück hat eine leichte Neigung.  Die Gebäude stehen nacheinander auf der höchsten und fernöstlichen Position des Landes. Der Zugang erfolgt von der örtlichen Asphaltstraße über eine kurze Schotterstraße, die zum Grundstück führt. Der größte Teil des Landes ist eingezäunt. Auf einem Teil des Grundstücks wachsen Obstbäume, verschiedene Sträucher sowie immergrüne und saisonale Blumen. Ein paar Meter von den Gebäuden entfernt befindet sich eine Bank mit einem Tisch, an dem Sie Ihre Freizeit in der Natur verbringen können. Im südlichen Teil des Nebengebäudes, der mit dem Haus in Kontakt steht, befindet sich eine überdachte Terrasse mit Grill. Es gibt auch eine eigene Wasserquelle (Brunnen) in der Nähe der Gebäude. Das Haus wurde 1957 erbaut und besteht aus folgenden Räumen: Veranda vor dem Eingang zum Gebäude, Eingangshalle, Wohnzimmer - Schlafzimmer, Küche mit Essbereich, Speisekammer und Badezimmer mit WC. Der Innenraum ist möbliert und wurde vor Jahren renoviert. Wie gesagt, das Wohnhaus wird von einem Nebengebäude berührt, aus dem bei Bedarf mehrere zusätzliche Wohnräume entstehen können. Die derzeit nutzbare Fläche des arrangierten Wohnbereichs beträgt ca. 55 m², und das Nebengebäude hat 60 m², die als Wohnfläche genutzt werden können. Im Nebengebäude gibt es Räume für die Aufbewahrung von Werkzeugen und anderem. Das separate Nebengebäude hat ca. 30 m2 Fläche und es gibt jetzt eine Garage und einen praktischen Werkstatt- / Lagerraum. Alle Gebäude sind aus Ziegeln gebaut und in festem Zustand. Das Haus ist mit einem Wellblechdach und die Nebengebäude mit einem Ziegeldach gedeckt. Das Haus hat einen Putz ohne Dämmung / Putz, andere Gebäude sind nicht verputzt. Wir haben keine Feuchtigkeit oder Schimmel an den Wänden im Wohnbereich festgestellt, aber wir werden es schwierig finden zu verteidigen, dass das Haus nach seinem Alter wasserisoliert ist. Der Die an das Gebäude angeschlossenen Hauptanschlüsse der Gemeinde sind die öffentliche Wasserversorgung und der Strom. Möglichkeit der Verbindung zum Telekom-Netz, da der Verbindungsweg bereits markiert ist. Die Eigentümer wohnen nicht an dieser Adresse, so dass sie kein Internet oder ähnliches benötigten, aber es ist möglich, einen solchen Zugang über die Firma TOTALTV zu arrangieren. Die Heizung erfolgt über einen Holzofen in der Küche. Hinter den Gebäuden sind zwei Klärgruben gegraben. Das gesamte Angebot wird "verkauft" verkauft. Das Grundbuch zeigt einen Zustand ohne Belastungen. Das Anwesen eignet sich für Menschen, die mehr für sich selbst leben möchten oder für Menschen, die für einen Urlaub oder ein Wochenende aufs Land kommen, um neue Kraft zu gewinnen. Es ist auch für touristisch-landwirtschaftliche Aktivitäten geeignet. Unserer Meinung nach eignet sich das Angebot auch als Investition für den Bau kleinerer touristischer Wohngebäude ... Wir haben von der zuständigen Gemeinde ein Standortinformationsdokument erhalten, in dem ausführlich erläutert wird, was auf dem Grundstück gebaut werden kann, und wir können Ihnen ein Dokument. Der Landschaftspark Goričko ist ein geschützter slowenischer Nationalpark mit einer reichen Flora und Fauna. Das Murska Sobota Zentrum in Prekmurje dauert ungefähr 20 Minuten mit dem Auto. Gleiches gilt für das nächste Thermalbad. Die Autobahnverbindung erreichen Sie innerhalb von 30 Fahrminuten. Die ungarische Grenze ist nur wenige Kilometer entfernt und die österreichische Grenze ist etwa 20 Autominuten entfernt. Die Region Prekmurje ist zunehmend bekannt für ihre freundlichen und gastfreundlichen Menschen, ihre unberührte Natur, ihre Thermalbäder, ihr wunderbares Essen und Trinken und als Sprungbrett für Besuche in Nachbarländern mit einer reichen Geschichte. Da sich die Immobilie im Landschaftspark und damit im Schutzgebiet befindet, muss die Immobilie zunächst dem slowenischen Staat nach dem Landschaftsparkgesetz zum Kauf angeboten werden, und zwar unter den gleichen Bedingungen, denen der interessierte Käufer und Verkäufer zustimmen und zustimmen. Der Staat übt das Vorkaufsrecht in der Regel nicht aus und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einem Desinteressensschreiben. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Die Kosten für die Niederschrift, die der Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung stellt, trägt der Käufer. Für zusätzliche Fragen oder. Bitte wenden Sie sich an den aufgeführten Immobilienmakler. YOUTUBE VIDEO: https://youtu.be/fZfDfRq19JQ

В идиллической деревне в Прекмурском районе, в красивом ландшафтном парке «Горичко», продается отреставрированный жилой дом с хозяйственной постройкой и дополнительной отдельной хозяйственной постройкой. Недвижимость расположена на участке площадью 7 359 кв.м в укрытии от сильных ветров и непогоды, вдали от городской части поселка. Адрес недвижимости: Крпливник 22, 9205 Ходош. Участок имеет небольшой уклон. Здания расположены последовательно на самой высокой и дальневосточной позиции страны. Доступ со стороны местной асфальтовой дороги, по короткой дороге из щебня, ведущей к участку. Большая часть земли огорожена. На части участка растут фруктовые деревья, различные кустарники, вечнозеленые и сезонные цветы. В нескольких метрах от корпусов стоит скамейка со столом для проведения свободного времени на природе. В южной части флигеля, которая контактирует с домом, находится крытая терраса с барбекю. Рядом с домами есть собственный источник воды (колодец). Дом построен в 1957 году и состоит из следующих помещений: веранда перед входом в здание, прихожая, гостиная - спальня, кухня с обеденной зоной, кладовая и ванная с туалетом. Интерьер меблирован и был отремонтирован много лет назад. Как сказано, к жилому дому примыкает пристройка, из которой в случае необходимости можно сделать несколько дополнительных жилых помещений. Текущая полезная площадь обустроенной жилой площади составляет около 55 кв. М, а пристройка имеет 60 кв. М, которые можно использовать как жилую площадь. В подсобной части есть помещения для хранения инструментов и прочего. В отдельном флигеле площадью около 30 м2 теперь есть гараж и удобная мастерская / складское помещение. Все постройки кирпичные и в хорошем состоянии. Крыша дома - рифленая, а надворные постройки - кирпичная. В доме штукатурка без утепления / штукатурки, остальные постройки не оштукатурены. Мы не обнаружили влаги или плесени на стенах в жилой зоне, но нам трудно отстаивать то, что дом имеет гидроизоляцию, исходя из его возраста. Коммунальные соединения, которые связаны со зданием, включают водоснабжение и электричество. Возможность подключения к сети Telekom в качестве маршрута подключения уже обозначена. Владельцы по этому адресу не проживают, поэтому интернет и т.п. им не нужен, но можно организовать такой доступ через компанию TOTAL TV. Отопление осуществляется дровяной печью, расположенной на кухне. За зданиями вырыты два септика. Все предложение продается по принципу «продано-просмотрено». В земельной книге указано состояние без обременений. Недвижимость подходит для людей, которые хотят больше жить для себя, или для людей, которые приезжают в сельскую местность на отдых или на выходные, чтобы набраться сил. Также подходит для туристско-сельскохозяйственной деятельности. По нашему мнению, это предложение также подходит в качестве инвестиции для строительства небольших туристических жилых домов ... Мы получили документ с информацией о местоположении от компетентного муниципалитета, в котором подробно объясняется, что можно построить на участке, и мы можем отправить вам документ. Ландшафтный парк Горичко - это охраняемый словенский национальный парк с богатой флорой и фауной. Поездка на машине до центра Мурска-Собота в Прекмурье занимает около 20 минут. То же самое и с ближайшим термальным курортом. Автомагистраль находится в 30 минутах езды. Венгерская граница находится в нескольких км, а австрийская граница - примерно в 20 минутах езды. Прекмурский регион становится все более узнаваемым благодаря своим дружелюбным и гостеприимным людям, нетронутой природе, термальным курортам, прекрасной еде и напиткам, а также как плацдарм для посещения соседних стран с богатой историей. Поскольку недвижимость находится в ландшафтном парке и, следовательно, на охраняемой территории, недвижимость сначала должна быть предложена для покупки государству Словения в соответствии с Законом о ландшафтных парках на тех же условиях, которые согласованы и согласованы заинтересованным покупателем и продавцом. Государство обычно не использует преимущественное право покупки и отвечает письмом о незаинтересованности в течение десяти дней с момента подачи предложения. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при переходе права собственности. Затраты на расшифровку стенограммы, которые взимаются нотариусом или юристом за подготовку всей документации, оплачиваются покупателем. Для дополнительных вопросов или. для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости. YOUTUBE VIDEO: https://youtu.be/fZfDfRq19JQ

Poglej video

Podobne nepremičnine v okolici

Pomurska, Moravske Toplice, Motvarjevci
 • hiša samostojna
 • 75.000
 • 220 m²
 • 1.331 m²
 • 3
 • 1
 • 4
75.000
Poglej
Pomurska, Beltinci, Lipovci
 • hiša samostojna
 • 59.000
 • 236 m²
 • 1.543 m²
68.000 €
59.000
Poglej
Pomurska, Ljutomer, Noršinci pri Ljutomeru
 • hiša samostojna
 • 43.000
 • 235 m²
 • 915 m²
 • 4
 • 2
 • 6
49.900 €
43.000
Poglej
Pomurska, Moravske Toplice, Vučja Gomila
 • hiša samostojna
 • 79.900
 • 230 m²
 • 7.741 m²
79.900
Poglej
Pomurska, Ljutomer, Desnjak
 • hiša samostojna
 • 0,00
 • 227 m²
 • 2.019 m²
0,00
Poglej

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.