• Podatki
  • Opis
  • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
RE ID 893
parcela
8.233 m²

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Dolenjska
področje
Metlika
lokacija
Svržaki
Opis

Nepremičnina RE ID 893 predstavljajo tri parcele v k.o. Metlika v skupni izmeri 8.233 m2 in sicer:
- ID znak 1515 2092/5 v izmeri 5.509 m2,
- ID znak 1515 2092/6 v izmeri 1.362 m2 in
- ID znak 1515 1990/2 v izmeri 1.362 m2.

Zemljišča v naravi predstavljajo v večini nezazidana stavbna zemljišča in delno gozd. Nahajajo se na hribu na koncu stanovanjskega naselja Staneta Rozmana, poseljenega pretežno z enostanovanjskimi hišami. Parceli št. 2092/5 in 2092/6 se nahajata skupaj (bližnja stavba na naslovu Naselje Staneta Rozmana 16), parcela št. 1990/2 pa je nekoliko odmaknjena. Dostop do te parcele ni urejen.

Parcele se nahajajo na območju prostorske enote Svržaki-Čurile (MET-4-OPPNa), z osnovno namensko rabo:
- območja stavbnih zemljišč – parc. št. 1990/2, 2092/5
- območja gozdnih zemljišč – parc. št. 2092/6
in s podrobnejšo namensko rabo:
- SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava - parc. št. 1990/2, 2092/5
- GV – varovani gozd - parc. št. 2092/6.

Predvidena je izdelava OPPN. 

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V prodajno ceno niso vključeni propadajoči davki.

Ogledi predmetnih nepremičnin bodo možni v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale ter upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Property RE ID 893 represents three plots in c.o. Metlika with a total area of 8,233 m2, namely:
- ID sign 1515 2092/5 measuring 5,509 m2,
- ID sign 1515 2092/6 measuring 1,362 m2 and
- ID sign 1515 1990/2 measuring 1,362 m2.

Land is mostly undeveloped building land and partly forest. They are located on a hill at the end of the Stane Rozman residential area, inhabited mainly by single-family houses. Plots no. 2092/5 and 2092/6 are located together (nearby building at Naselje Staneta Rozmana 16), plot no. 1990/2 is somewhat removed. Access to this plot is not regulated.

The plots are located in the area of the spatial unit Svržaki-Čurile (MET-4-OPPNa), with the basic purpose:
- areas of building land - parc. no. 1990/2, 2092/5
- forest land areas - parc. no. 2092/6
and with more detailed intended use:
- SSs - urban detached housing - parc. no. 1990/2, 2092/5
- GV - protected forest - parc. no. 2092/6.

The production of OPPN is planned.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Dolenjska, Metlika
  • zemljišče zazidljivo
  • RE ID 292
  • 2.185 m²
76.475
Poglej
Dolenjska, Ribnica
  • zemljišče zazidljivo
  • PZ240932253BB
  • 2.764 m²
90.000
Poglej
95.000 €
91.000
Poglej

Dolenjska