Pomurska, Rogašovci, Večeslavci

 • Prodam
 • Rezervirano
 • 43.000
 • 140 m²
 • 1966

43.000

 • Podatki
 • Opis
 • Video

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša kmetija
Šifra oglasa
TPVe40NSV
velikost
140 m²
parcela
8.158 m²
leto izgradnje
1966

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Pomurska
področje
Rogašovci
lokacija
Večeslavci
Opis

Ponovno odlična ponudba, ki jo ne smete zamuditi. Nepremičnina v katero smo se zaljubili na prvi pogled. V vasi Večeslavci, ki se nahaja v občini Rogašovci, ki se sestavni del Krajinskega Parka Goričko, prodamo posest s zapuščeno stanovanjsko stavbo ter gospodarskim poslopjem, dvoriščem in kmetijskimi zemljišči. Popolnoma na samem! Cestni dostop od javnega cestišča do zgradb poteka nekaj 100 metrov po lastni kolovozni cesti. Naslov nepremičnine je Večeslavci 40, 9262 Rogašovci. Celotna nepremičnina leži na malem gričevnatem področju Krajinskega Parka blizu meje z Republiko Avstrijo. Dejansko so zemljišča kot klin zarita v del vasi, ki je obdan z gozdovi in kmetijskimi zemljišči. Ker stavbi stojita na rahlem pobočju imata zato lepe razglede na dolino in tamkajšnje vasi. Res, lepa zadeva ampak ne v smislu stanja zgradb temveč lokacije. Kot rečeno posest nekaj časa sameva in po besedah lastnikov je človek, ki je tam stanoval nepremičnine popolnoma zapusti in dvorišče je bilo tudi zelo zaraščeno. Dediči so sedaj dvorišče počistili stanovanjska stavba pa je v notranjosti potrebna temeljite prenove. Po naši oceni je notranjost gospodarskega poslopja celo v boljšem stanju. Resnično škoda. Vseeno je zunanjost stavb v dobrem stanju in zato, po naši oceni, ni potrebno rušiti objekta. Stanovanjski del je delno podkleten z obokano vinsko kletjo vendar trenutno dostop do kleti ni mogoč zaradi porušenih stopnic. Klet ima velikost okoli 10-15 m2 na oko. Pritlična etaža ima velikost 64 m2 in ima dnevne in spalne prostore vendar je vse zapuščeno. Stropi se rušijo a ogrodje hiše je dobro in stabilno. Tudi streha je v solidnem stanju in ne prepušča vode ali podobno. Glede dimnika, na oko, ne moremo reči, da je v slabem stanju. Predvsem je notranjost zelo slaba. Gospodarsko poslopje se preko t.i. garaže za kmetijsko mehanizacijo drži stanovanjske hiše. V pomožnem objektu se nahaja svinjska kuhinja, hlev za krave in konje ter ločen svinjski hlev. Za hišo se drži drvarnica in Kurnik izdelana iz lesa. Svinjska kuhinja s svinjaki skupaj znaša 16m2. Gospodarski del s t.i. garažo in hlevom ima velikost 60m2. Zgradbe so grajene iz opeke. Vse zgradbe so bile zgrajene pred letom 1967 in sedaj se pridobiva Uporabno dovoljenje za stavbe grajene pred tem letom in s tem avtomatsko legalne po zakonu. Trenutno so objekti priključeni na neaktivna električna in vodovodna priključka, drugih komunalnih priključkov ni. 1.678 m2 stavbnega zemljišča obsega  zemljišče na katerem stojijo zgradbe in zemljišče okoli stavbe. Vsa ostala zemljišča so kmetijska zemljišča. Veliko obdelano polje kvadrature manj kot 5.000 m2 je deloma ločeno s preostalim delom zemljišča s stavbami z vinogradom, ki pa ni predmet prodaje. Lastniki so nam povedali, da naj bi bil lastnik vinograda zainteresiran prodati svoj vinograd v kolikor bi bila to želja bodočega kupca te nepremičnine. Celotna parcela ima rahel naklon, stavbe pa stojijo na ravne predelu zemljišča. Ponudba je naprodaj po sistemu "videno-kupljeno". Ne obstajajo nikakršna bremena, ki bi ovirala lastninsko pravico. Celotna parcela ja v evidencah Geodetske Uprave RS urejena. Mejnikov nismo opazili. Prevzem je možen takoj po plačilu celotne kupnine.  Ker je del posesti opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno posest, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Najprej se mora le-ta ponuditi po dogovorjenih pogojih v odkup državi Sloveniji po Zakonu o krajinskem parku. Ta po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Hkrati pa se mora obvestiti s ponudbo tudi Upravno Enoto kjer mora biti ponudba biti objavljena 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni.  Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. KUPCU NE ZARAČUNAVAMO AGENCIJSKE PROVIZIJE. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. YOUTUBE VIDEO: https://youtu.be/5omgPk311jM

Yet another great offer not to be missed. A real estate we fell in love with at first sight. In the village of Večeslavci, located in the municipality of Rogašovci, which is an integral part of the Goričko Landscape Park, we are selling a property with an abandoned residential building and an outbuilding, a courtyard, and agricultural land. Completely alone or secluded! Road access from the public road to the buildings runs a few 100 meters along its own gravel track. The address of the property is Večeslavci 40, 9262 Rogašovci. The entire real estate is located in a small hilly area of ​​the Landscape Park near the border with the Republic of Austria. In fact, the land is wedged into a part of the village surrounded by forests and agricultural land. Because the buildings stand on a slight slope, they, therefore, have beautiful views of the valley and the villages there. To be honest the beauty of the real estate is not in terms of the condition of the buildings but the location itself. As said the property has been lonely for some time and according to the owners the man who lived there has left the property in a very bad situation and the yard has also been very overgrown. The heirs have now cleaned the yard around the buildings but the interior of the residential house needs a thorough renovation and they have not cleaned it. In our estimation, the interior of the outbuildings is in even better condition than the residential house. Such a shame. However, the exterior of the buildings is in good condition and therefore, in our opinion, there is no need to demolish the buildings. The residential part is partly a basement with an arched wine cellar, but currently, access to the cellar is not possible due to the collapsed stairs. The basement has a size of about 10-15 m2 according to our visual estimation. The ground floor has a size of 64 m2 and has living and sleeping areas but everything is abandoned. The ceilings are collapsing but the frame of the house is good and stable. The roof is also in solid condition and does no water leakage. As for the chimney, from our point of the view, we cannot say that it is in poor condition. Above all, the interior is very poor. The outbuildings are attached by so-called garages for agricultural machinery, to the residential house. In the agricultural buildings, there is a pig kitchen, a stable for cows and horses, and a separate pig stable. Behind the house is a woodshed and a chicken coop made of wood. The pork kitchen with piggeries together has 16m2. The so-called garage and barn have a size of 60m2. The buildings are built of brick.  Currently, the facilities are connected to the municipality electrical and plumbing mains, there are no other utility connections. 1,678 m2 of building land (construction area) comprises the land on which the buildings stand and the land around the building. All other land is agricultural land. A large cultivated field of less than 5,000 m2 is partly separated from the rest of the land with a vineyard, which is not the subject of sale. The owners told us that the owner of the vineyard would be interested in selling his vineyard if that was the wish of the future buyer of this property. The whole plot has a slight slope and the buildings stand on a flat area of ​​land. The offer is for sale according to the "sold-seen" system. All deeds are in perfect order. The entire plot is surveyed in the records of the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia. We did not notice the milestones. Since part of the property is defined as agricultural land, the entire property, in agreement with the buyer on the purchase, must first be offered to pre-emption beneficiaries for purchase. First of all, it must be offered for purchase to the state of Slovenia under the Landscape Park Act according to the agreed conditions. The state usually does not exercise the pre-emption right and replies with a letter of disinterest within ten days of the offer being submitted. At the same time, the Administrative Unit must be notified of the offer, where the offer must be published within 30 days, and if none of the pre-emptive beneficiaries applies for the purchase offer, there are no more obstacles to purchase the property for the interested party.  For additional questions or. viewing please contact the listed real estate agent. YOUTUBE VIDEO: https://youtu.be/5omgPk311jM

Ein weiteres großartiges Angebot, das Sie nicht verpassen sollten. Eine Immobilie, in die wir uns auf den ersten Blick verliebt haben. In dem Dorf Večeslavci in der Gemeinde Rogašovci, das ein wesentlicher Bestandteil des Landschaftsparks Goričko ist, verkaufen wir ein Grundstück mit einem verlassenen Wohngebäude und einem Nebengebäude, einem Innenhof und landwirtschaftlichen Flächen. Völlig allein! Der Straßenzugang von der öffentlichen Straße zu den Gebäuden verläuft einige 100 Meter entlang eines eigenen Schotterweges. Die Adresse der Unterkunft lautet Večeslavci 40, 9262 Rogašovci. Die gesamte Immobilie befindet sich in einem kleinen hügeligen Gebiet des Landschaftsparks nahe der Grenze zur Republik Österreich. Tatsächlich ist das Land in einen Teil des Dorfes eingeklemmt, der von Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen umgeben ist. Da die Gebäude an einem leichten Hang stehen, haben sie einen schönen Blick auf das Tal und die dortigen Dörfer. Um ehrlich zu sein, hängt die Schönheit der Immobilie nicht vom Zustand der Gebäude ab, sondern vom Standort selbst. Wie gesagt, die Immobilie ist seit einiger Zeit einsam und laut den Eigentümern hat der Mann, der dort lebte, die Immobilie in einer sehr schlechten Situation verlassen und der Hof ist auch sehr überwachsen. Die Erben haben jetzt den Hof um die Gebäude herum gereinigt, aber das Innere des Wohnhauses muss gründlich renoviert werden, und sie haben es nicht gereinigt. Nach unserer Einschätzung befindet sich das Innere der Nebengebäude in einem noch besseren Zustand als das Wohnhaus. So eine Schande. Das Äußere der Gebäude ist jedoch in gutem Zustand und daher besteht unserer Meinung nach keine Notwendigkeit, die Gebäude abzureißen. Der Wohnbereich ist teilweise ein Keller mit einem gewölbten Weinkeller, aber derzeit ist der Zugang zum Keller aufgrund der eingestürzten Treppe nicht möglich. Der Keller hat nach unserer visuellen Einschätzung eine Größe von ca. 10-15 m2. Das Erdgeschoss hat eine Größe von 64 m2 und verfügt über Wohn- und Schlafbereiche, aber alles ist verlassen. Die Decken stürzen ein, aber der Rahmen des Hauses ist gut und stabil. Das Dach ist ebenfalls in festem Zustand und es tritt kein Wasser aus. Was den Schornstein betrifft, können wir aus unserer Sicht nicht sagen, dass er in einem schlechten Zustand ist. Vor allem der Innenraum ist sehr schlecht. Die Nebengebäude sind durch sogenannte Garagen für landwirtschaftliche Maschinen an das Wohnhaus angeschlossen. In den landwirtschaftlichen Gebäuden gibt es eine Schweineküche, einen Stall für Kühe und Pferde und einen separaten Schweinestall. Hinter dem Haus befindet sich ein Holzschuppen und ein Hühnerstall aus Holz. Die Schweinefleischküche mit Schweineställen zusammen hat 16m2. Die sogenannte Garage und Scheune hat eine Größe von 60 m2. Die Gebäude sind aus Ziegeln gebaut. Derzeit sind die Einrichtungen an das Strom- und Sanitärnetz der Gemeinde angeschlossen, es gibt keine weiteren Versorgungsanschlüsse. 1.678 m2 Bauland (Baufläche) umfassen das Grundstück, auf dem die Gebäude stehen, und das Grundstück rund um das Gebäude. Alle anderen Flächen sind landwirtschaftliche Flächen. Ein großes bebautes Feld von weniger als 5.000 m2 ist teilweise vom Rest des Landes durch einen Weinberg getrennt, der nicht Gegenstand des Verkaufs ist. Die Eigentümer sagten uns, dass der Eigentümer des Weinbergs daran interessiert wäre, seinen Weinberg zu verkaufen, wenn dies der Wunsch des zukünftigen Käufers dieser Immobilie wäre. Das gesamte Grundstück hat eine leichte Neigung und die Gebäude stehen auf einer ebenen Fläche. Das Eigentum ist im Grundbuch eingetragen. Das gesamte Grundstück ist in den Aufzeichnungen der Vermessungs- und Kartierungsbehörde der Republik Slowenien vermessen. Die Meilensteine ​​haben wir nicht bemerkt. Da ein Teil der Immobilie als landwirtschaftliche Nutzfläche definiert ist, muss die gesamte Immobilie in Absprache mit dem Käufer beim Kauf zunächst den Vorkaufsempfängern zum Kauf angeboten werden. Zunächst muss es dem slowenischen Staat nach dem Landschaftsparkgesetz zu den vereinbarten Bedingungen zum Kauf angeboten werden. Der Staat übt das Vorkaufsrecht in der Regel nicht aus und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einem Desinteressensschreiben. Gleichzeitig muss die Verwaltungseinheit über das Angebot informiert werden, wobei das Angebot innerhalb von 30 Tagen veröffentlicht werden muss. Wenn keiner der vorbeugenden Begünstigten das Kaufangebot beantragt, gibt es keine Hindernisse mehr für den Kauf der Immobilie die interessierte Partei.Für zusätzliche Fragen oder. Bitte wenden Sie sich an den gelisteten Immobilienmakler. YOUTUBE VIDEO: https://youtu.be/5omgPk311jM

Еще одно отличное предложение, которое нельзя пропустить. Недвижимость, в которую мы влюбились с первого взгляда. В деревне Вечеславцы, расположенной в муниципалитете Рогашовци, которая является неотъемлемой частью ландшафтного парка Горичко, мы продаем недвижимость с заброшенным жилым домом и хозяйственной постройкой, двором и сельскохозяйственной землей. Дом стоит совершенно один. Подъезд от дороги общего пользования к зданиям проходит несколько 100 метров по собственной гравийной дорожке. Адрес недвижимости: Večeslavci 40, 9262 Rogašovci. Вся недвижимость находится на небольшой холмистой территории ландшафтного парка недалеко от границы с Австрийской Республикой. Фактически, земля вклинивается в часть села, окруженную лесами и сельскохозяйственными угодьями. Поскольку здания стоят на небольшом склоне, из них открывается прекрасный вид на долину и расположенные там деревни. Честно говоря, красота недвижимости заключается не в состоянии зданий, а в самом расположении. Как уже было сказано, недвижимость какое-то время была пустынной, и, по словам владельцев, человек, который там жил, оставил недвижимость в очень плохом состоянии, а двор также сильно зарос. Наследники уже убрали двор вокруг домов, но внутренняя часть жилого дома нуждается в капитальном ремонте, и они не убирали его. По нашей оценке, внутреннее убранство хозяйственных построек даже лучше жилого дома. Такой позор. Однако внешний вид зданий находится в хорошем состоянии, поэтому, на наш взгляд, в сносе зданий нет необходимости. Жилая часть частично представляет собой подвал с арочным винным погребом, но в настоящее время доступ в погреб невозможен из-за обрушенной лестницы. Цокольный этаж, по нашим визуальным оценкам, имеет размер около 10-15 м2. На первом этаже площадью 64 м2 есть гостиная и спальня, но все заброшено. Потолки рушатся, но каркас дома хороший и устойчивый. Крыша также в прочном состоянии и не имеет протечек воды. Что касается дымохода, с нашей точки зрения, нельзя сказать, что он в плохом состоянии. Прежде всего, интерьер очень убогий. К жилому дому пристроены так называемые гаражи для сельхозтехники. В сельскохозяйственных постройках есть свинарник, хлев для коров и лошадей, а также отдельный хлев для свиней. За домом - дровяной сарай и деревянный курятник. Общая площадь свиной кухни со свинарниками - 16м2. Так называемый гараж и сарай имеет размер 60 м2. Здания построены из кирпича. В настоящее время объекты подключены к муниципальной электрической и водопроводной сети, других инженерных сетей нет. 1678 м2 земли под застройку (строительная площадь) включает землю, на которой стоят здания, и землю вокруг здания. Все остальные земли являются сельскохозяйственными угодьями. Большое возделываемое поле площадью менее 5000 м2 частично отделено от остальной земли виноградником, который не является предметом продажи. Владельцы сказали нам, что владелец виноградника был бы заинтересован в продаже своего виноградника, если бы это было желанием будущего покупателя этой собственности. Весь участок имеет небольшой уклон, постройки стоят на ровном участке земли. Право собственности записано в земельной книге. Весь участок занесен в записи Управления геодезии и картографии Республики Словения. Поскольку часть собственности определяется как сельскохозяйственная земля, вся собственность, по согласованию с покупателем при покупке, должна сначала быть предложена выгодоприобретателям для покупки. Прежде всего, он должен быть предложен для покупки государству Словения в соответствии с Законом о ландшафтных парках в соответствии с согласованными условиями. Государство обычно не использует преимущественное право покупки и отвечает письмом о незаинтересованности в течение десяти дней с момента подачи предложения. В то же время административное подразделение должно быть уведомлено о предложении, где предложение должно быть опубликовано в течение 30 дней, и если ни один из преимущественных бенефициаров не подает заявку на предложение о покупке, больше нет препятствий для покупки недвижимости за заинтересованная сторона.  МЫ НЕ НАЗНАЧАЕМ КОМИССИИ АГЕНТСТВА ПОКУПАТЕЛЮ. Для дополнительных вопросов или. для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости. YOUTUBE VIDEO: https://youtu.be/5omgPk311jM

Energetska izkaznica stavbe

Izračun energijskih kazalnikov ni mogoč
Poglej video

Podobne nepremičnine v okolici

Pomurska, Ljutomer
 • hiša dvojček
 • TPIK5NSV
 • 150 m²
 • 478 m²
 • 2000
 • 1
 • 1
 • 3
38.000 €
35.990
Poglej
Pomurska, Moravske Toplice, Čikečka vas
 • hiša samostojna
 • PH00299MK
 • 157 m²
 • 4.086 m²
 • 1952
53.000 €
49.000
Poglej

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.