Pomurska, Hodoš/Hodos, Hodoš

 • Prodam
 • Rezervirano
 • 59.999
 • 432 m²
 • 1940

59.999

 • Podatki
 • Lastnosti
 • Opis
 • Video

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša kmetija
Šifra oglasa
TPHod81NSV
oprema
Opremljeno
velikost
432 m²
parcela
3.419 m²
leto izgradnje
1940
nadstropje
K+P
leto prenove
2020

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Pomurska
področje
Hodoš/Hodos
lokacija
Hodoš

Oprema nepremičnine

Oprema

 • Telefon
 • Optika
 • Vrt
Opis

Prikupna posest s stanovanjsko hišo, pripojenim gospodarskim poslopjem, ločenim dodatnim gospodarskim poslopjem in ravnim zemljiščem naprodaj v kraju Hodoš. Vas, ki se nahaja v Krajinskem parku Goričko v Prekmurju je obmejna vas z Republiko Madžarsko. Je mirna, večja, vas z vso potrebno infrastrukturo kar se pritiče centru občine Hodoš. Leži na desni strani lokalnega cestišča, ki se nadaljuje proti območju vasi Dolenci. Okolica je spokojna, kmečkega tipa, okoli zaselka pa se nahajajo gozdovi, travniki in polja. Raj za vsakogar, ki ne želi živeti v mestu temveč na podeželju med prijetnimi ljudi in kjer se stvari odvijajo precej bolj počasneje kot v večjih središčih. Verjetno je bila to nekoč večja kmetija, ki pa je sedaj dokaj okleščena z zemljiščem velikosti 3.419 m2 in s površinami vseh stavb 432 m2. Dostop na parcelo je urejen. Parcela vsebuje predvsem dvorišče, zeleno trato in nekaj sadnega drevja. Sedanji lastnik je nepremičnino kupil pred leti in takoj začel s prenovo vendar je ni dokončal, ker so se mu zadeve v življenju obrnile drugače. To je razlog prodaje.  Stanovanjska hiša ima kletno in pritlično etažo. Tlorisna površina hiše je 114 m2. Klet je prenovljena do četrte gradbene faze razen enega prostora, ki ga pa sedanji lastnik ni obnovil. Klet vsebuje več prostorov. Klet ima na vrhu zidov več majhnih oken zato je etaža svetla. Lastnik je ohranil staro peč, ki se nahaja v kletnem prostoru. Vhod v hišo je z dvoriščne strani in ne s cestne. Narejen je bil prizidek pri originalnem vhodu v hišo zato v bistvu vstopite v predprostor, kjer se nahaja betonsko stopnišče do kleti. V notranjosti prizidka bi morala kasneje stala še ena »vhodna« vrata v bivalni del. Tam je trenutno prenova prostorov ustavljena in zadeva dokončana med tretjo in četrto gradbeno fazo. Etaža vsebuje dve spalnici, shrambo, hodnik, bodočo kopalnico, večjo sobo s kuhinjo in jedilnico... Možnost je razširitve bivalnih delov v gospodarski del pod pogojem pridobitve spremembe namembnosti gospodarskega objekta. Pripojen gospodarski objekt ima tlorisno površino 182 m2 kjer se nahajajo delavnica, garaža, senik, shrambe, prostori za kmetijska vozila... Streha večjega dela tega objekta s stanovanjsko hišo je bila na novo prekrita pred leti z opečno kritino tipa zareznik. Manjši del pa ima še vedno starejšo opečno kritino. Ločen gospodarski del (nadstrešek za večja kmetijska vozila in skedenj) je prekrit z salonitkami. Velikost te zgradbe je 136 m2, Meje so urejene. Hiša je priklopljena kanalizacijsko in električno omrežje. Vodovodni priključek se nahaja na parceli in ni speljan v zgradbo. Telefonski priključek je na stavbi vendar je neaktiven. Nepremičnine se prodajajo po sistemu "videno-kupljeno" razen vrtnih in gradbenih strojev, orodja ter gradbenega materiala. Hiša ima Uporabno dovoljenje za ostale stavbe so uporabna dovoljenja v pridobivanju. V zemljiški knjigi ni stvarno pravnih ali obligacijsko pravnih zahtevkov. Letno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča znaša okoli 60 EUR. Ker je del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno zemljišče, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko ni. Istočasno se mora ponuditi v odkup državi Sloveniji po zakonu o krajinskem parku. Ta po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter polovico stroškov, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije. Drugo polovico stroškov prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije in 2 odstotni davek na promet nepremičnin pa plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. https://youtu.be/1fSDMTMBNjQ

Charming property with a residential house, attached outbuilding, separate outbuilding and flat land for sale in Hodoš. 

The village, located in the Goričko Landscape Park in Prekmurje, is a border village with the Republic of Hungary. It is a quiet and picturesque village with a post office, restaurants, a grocery store, a railway station, a bus station, a  medical centre..., which is the capital of the municipality of Hodoš. The property lies on the right side of the local road, which continues towards the village Dolenci. The neighbourhood is quiet, rural type, and around the hamlet, there are forests, meadows and fields. A paradise for anyone who does not want to live in the city but in the countryside among pleasant people and where things are going much slower than in larger centres. Probably it was once a larger farm, but now it is quite trimmed with the land of 3,419 m2 and with the area of ​​432 m2 of constructed area. Access to the plot is arranged. The plot contains mainly a courtyard, a green lawn and some fruit trees. The current owner bought the property a few years ago and immediately began renovating it but did not complete it because things in life turned out differently for him. That is the reason for the sale. The residential house has a basement and ground floor. The floor area of ​​the house is 114 m2. The basement has been renovated until the fourth construction phase, except for one room, which the current owner has not renovated. The basement contains several rooms. The basement has several small windows on top of the walls so the floor is bright. The owner has kept the old stove located in the basement. The entrance to the house is from the courtyard side and not from the road. An extension was made at the original entrance to the house so you basically enter the hallway where the concrete staircase to the basement is located. Inside the extension, there should later be another "entrance" door to the living area. There, the renovation of the premises is currently halted and the matter is completed between the third and fourth construction phases. The floor contains two bedrooms, a storage room, a hallway, a future bathroom, a larger room with a kitchen and a dining room ... It is possible to expand the living areas into an attached outbuilding, provided that the purpose of the farm building is changed. The attached "farm"  outbuilding has a floor area of ​​182 m2 where there is a workshop, garage, hayloft, storage, rooms for agricultural vehicles ... The roof of most of this building with a residential house was newly covered years ago with a new roof. A smaller part, however, still has older roofing. A separate outbuilding (canopy for larger agricultural vehicles and barn) is covered with the roof tiles which need to be replaced. The size of this building is 136 m2. The boundaries of the plot are fixed and written in the land registry. The house is connected to the sewer and electricity network. The water connection is located on the plot and is not led into the building. The telephone connection is on the building but is inactive. Real estate is sold on a "sold as seen" basis, except for garden tools, construction machinery tools and construction materials. All property deeds are in order. The annual property tax is 60 EUR. 

As part of the land is defined as agricultural land, the entire land, in agreement with the buyer on the purchase, must first be offered to pre-emption beneficiaries for purchase. The offer stays with the competent UE for 30 days and if none of the pre-emption beneficiaries applies for the purchase offer, there are no obstacles to the purchase of the property for the interested party. At the same time, it must be offered for purchase to the state of Slovenia in accordance with the Landscape Park Act. The latter usually does not exercise the pre-emption right and replies with a letter of disinterest within ten days of the offer being submitted. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and half of the costs charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation. The other half of the transcription costs charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation and the 2% real estate transfer tax are paid by the buyer. For additional questions or. viewing please contact the listed real estate agent. https://youtu.be/1fSDMTMBNjQ

Charmantes Anwesen mit Wohnhaus, angeschlossenem Nebengebäude, separatem Nebengebäude und flachem Grundstück in Hodoš zu verkaufen.

Das Dorf im Landschaftspark Goričko in Prekmurje ist ein Grenzdorf zur Republik Ungarn. Es ist ein ruhiges und malerisches Dorf mit einer Post, Restaurants, einem Lebensmittelgeschäft, einem Bahnhof, einem Busbahnhof, einem medizinischen Zentrum..., das die Hauptstadt der Gemeinde Hodoš ist. Das Anwesen liegt auf der rechten Seite der Ortsstraße, die in Richtung des Dorfes Dolenci weiterführt. Die Nachbarschaft ist ruhig, ländlich und rund um den Weiler gibt es Wälder, Wiesen und Felder. Ein Paradies für alle, die nicht in der Stadt, sondern auf dem Land unter netten Menschen leben wollen und es dort viel langsamer geht als in größeren Zentren. Wahrscheinlich war es einst ein größerer Bauernhof, aber jetzt ist er mit dem Land von 3.419 m2 und der Fläche von 432 m2 bebauter Fläche ziemlich getrimmt. Der Zugang zum Grundstück ist arrangiert. Das Grundstück besteht hauptsächlich aus einem Innenhof, einem grünen Rasen und einigen Obstbäumen. Der jetzige Eigentümer hat das Anwesen vor einigen Jahren gekauft und sofort mit der Renovierung begonnen, es aber nicht fertig gestellt, weil es für ihn anders im Leben gelaufen ist. Das ist der Grund für den Verkauf. Das Wohnhaus ist unterkellert und ebenerdig. Die Wohnfläche des Hauses beträgt 114 m2. Das Untergeschoss wurde bis zum vierten Bauabschnitt saniert, bis auf ein Zimmer, das der jetzige Eigentümer nicht renoviert hat. Im Untergeschoss befinden sich mehrere Räume. Der Keller hat mehrere kleine Fenster oben an den Wänden, so dass der Boden hell ist. Der Besitzer hat den alten Ofen im Keller behalten. Der Eingang zum Haus ist von der Hofseite und nicht von der Straße. Am ursprünglichen Eingang des Hauses wurde ein Anbau vorgenommen, sodass Sie im Grunde den Flur betreten, in dem sich die Betontreppe zum Untergeschoss befindet. Im Inneren des Anbaus soll sich später eine weitere „Eingangstür“ zum Wohnbereich befinden. Dort wird derzeit der Umbau der Räumlichkeiten gestoppt und die Angelegenheit zwischen dem dritten und vierten Bauabschnitt abgeschlossen. Auf der Etage befinden sich zwei Schlafzimmer, ein Abstellraum, ein Flur, ein zukünftiges Badezimmer, ein größerer Raum mit Küche und ein Esszimmer ... Es ist möglich, die Wohnbereiche in ein angeschlossenes Nebengebäude zu erweitern, sofern der Zweck der Farm Gebäude geändert wird. Das angeschlossene Nebengebäude "Bauernhof" hat eine Grundfläche von 182 m2, wo sich eine Werkstatt, Garage, Heuboden, Lager, Räume für landwirtschaftliche Fahrzeuge befinden ... Das Dach des größten Teils dieses Gebäudes mit einem Wohnhaus wurde vor Jahren neu gedeckt mit neuem Dach. Ein kleinerer Teil hat jedoch noch eine ältere Überdachung. Ein separates Nebengebäude (Überdachung für größere landwirtschaftliche Fahrzeuge und Scheune) wird mit den zu ersetzenden Dachziegeln gedeckt. Die Größe dieses Gebäudes beträgt 136 m2. Die Grundstücksgrenzen sind festgelegt und im Grundbuch eingetragen. Das Haus ist an das Kanal- und Stromnetz angeschlossen. Der Wasseranschluss befindet sich auf dem Grundstück und wird nicht ins Gebäude geführt. Der Telefonanschluss befindet sich am Gebäude, ist aber inaktiv. Immobilien werden „verkauft wie gesehen“ verkauft, mit Ausnahme von Gartengeräten, Baumaschinenwerkzeugen und Baumaterialien. Alle Eigentumsurkunden sind in Ordnung. Die jährliche Grundsteuer beträgt 60 EUR.

Da ein Teil des Grundstücks als landwirtschaftliche Nutzfläche definiert ist, muss das gesamte Grundstück in Absprache mit dem Käufer beim Kauf zunächst den Vorkaufsberechtigten zum Kauf angeboten werden. Das Angebot bleibt 30 Tage bei der zuständigen UE und wenn sich keiner der Vorkaufsberechtigten auf das Kaufangebot bewirbt, stehen dem Interessenten keine Hindernisse für den Erwerb der Immobilie entgegen. Gleichzeitig muss es gemäß dem Landschaftsparkgesetz dem Staat Slowenien zum Kauf angeboten werden. Letzterer übt das Vorkaufsrecht in der Regel nicht aus und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einem Desinteresse. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und die Hälfte der vom Notar oder Rechtsanwalt erhobenen Kosten für die Erstellung aller Unterlagen zu übernehmen. Die andere Hälfte der vom Notar oder Rechtsanwalt in Rechnung gestellten Transkriptionskosten für die Erstellung aller Unterlagen und die 2% Grunderwerbsteuer trägt der Käufer. Bei weiteren Fragen bzw. Besichtigung wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler. https://youtu.be/1fSDMTMBNjQ

Очаровательная недвижимость с жилым домом, пристройкой, отдельной хозяйственной постройкой и земельным участком на продажу в Ходош.

Деревня, расположенная в ландшафтном парке Горичко в Прекмурье, является приграничной деревней с Венгерской Республикой. Это тихая и живописная деревня с почтовым отделением, ресторанами, продуктовым магазином, железнодорожной станцией, автовокзалом, медицинским центром ..., которая является столицей муниципалитета Ходош. Имущество находится на правой стороне местной дороги, которая продолжается в сторону деревни Доленцы. Район тихий, сельский тип, а вокруг хутора есть леса, луга и поля. Рай для всех, кто не хочет жить в городе, а в сельской местности среди приятных людей и где дела идут намного медленнее, чем в крупных центрах. Вероятно, когда-то это была большая ферма, но теперь она довольно ухожена с землей в 3 419 м2 и площадью 432 м2 застроенной площади. Доступ к участку организован. На участке в основном двор, зеленая лужайка и фруктовые деревья. Нынешний владелец купил дом несколько лет назад и сразу начал его ремонтировать, но не завершил, потому что в жизни для него все сложилось иначе. Это причина продажи. В жилом доме есть подвал и цокольный этаж. Площадь дома 114 м2. Подвал был отремонтирован до четвертой фазы строительства, за исключением одной комнаты, которую нынешний владелец не ремонтировал. В подвале несколько комнат. В подвале есть несколько небольших окон поверх стен, поэтому пол светлый. Владелец сохранил старую печь, которая находилась в подвале. Вход в дом со стороны двора, а не с дороги. У первоначального входа в дом была сделана пристройка, поэтому вы попадаете в коридор, где находится бетонная лестница в подвал. Внутри пристройки позже должна быть еще одна «входная» дверь в жилую зону. Там ремонт помещений в настоящее время приостановлен, и дело завершено между третьей и четвертой фазами строительства. На этаже две спальни, кладовая, коридор, будущая ванная, большая комната с кухней и столовой ... Есть возможность расширить жилые помещения в пристроенную пристройку, при условии, что предназначение фермы здание изменено. Пристроенная "хозяйственная" постройка имеет площадь 182 м2, где есть мастерская, гараж, сеновал, кладовая, помещения для сельскохозяйственных машин ... Крыша большей части этого здания с жилым домом была недавно покрыта новым покрытием. с новой крышей. Меньшая часть, однако, имеет более старую кровлю. Отдельная хозяйственная постройка (навес для более крупных сельскохозяйственных машин и сарай) покрыта черепицей, которую необходимо заменить. Размер этого здания составляет 136 м2. Границы участка зафиксированы и записаны в земельном кадастре. Дом подключен к канализации и электросети. Подключение к воде находится на участке и не ведется в здание. В здании есть телефонная связь, но она неактивна. Недвижимость продается на условиях продажи, за исключением садовых инструментов, инструментов строительной техники и строительных материалов. Все имущественные документы в порядке. Ежегодный налог на недвижимость составляет 60 евро.

Поскольку часть земли определяется как сельскохозяйственная земля, вся земля, по согласованию с покупателем при покупке, сначала должна быть предложена выгодоприобретателям для покупки. Предложение остается в компетентном UE в течение 30 дней, и если ни один из бенефициаров преимущественной покупки не подает заявку на предложение о покупке, нет никаких препятствий для покупки недвижимости для заинтересованной стороны. В то же время он должен быть предложен для покупки государству Словения в соответствии с Законом о ландшафтных парках. Последний обычно не пользуется преимущественным правом покупки и отвечает письмом о незаинтересованности в течение десяти дней с момента подачи предложения. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и половину расходов, взимаемых нотариусом или юристом за подготовку всей документации. Другая половина затрат на расшифровку документов, взимаемых нотариусом или юристом за подготовку всей документации, и 2% налог на передачу недвижимости оплачиваются покупателем. Для дополнительных вопросов или. для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости. https://youtu.be/1fSDMTMBNjQ

Poglej video

Podobne nepremičnine v okolici

Pomurska, Križevci, Vučja vas
 • hiša samostojna
 • TPVučjaV7NSV
 • 432 m²
 • 2.347 m²
 • 1980
 • 2
 • 1
 • 6
89.999
Poglej

Pomurska

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.