• Podatki
 • Lastnosti
 • Opis
 • Video

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša samostojna
Šifra oglasa
TPTrgSO9NSV
oprema
Opremljeno
velikost
177 m²
parcela
1.115 m²
leto izgradnje
1890
nadstropje
Visoko pritličje
Število sob
5

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Pomurska
področje
Veržej
lokacija
Veržej
Položaj
Podeželje

Oprema nepremičnine

Oprema

 • Ograjeni vrt
Opis

Ljubite kulturno dediščino? Bi radi investirali v obnovo stare domačije? Bi radi investicijo dolgoročno povrnili in oplemenitili z oddajo domačije v turistični najem ali podobno? V kraju Veržej, ki je sosednja vas priznanega termalnega kraja Banovci, Vam ponujamo v nakup v samem središču kraja staro domačijo Bunderla. Ta več kot 100 let stara zgradba ima vse značilnosti avtohtonega panonskega tipa gradnje stavb bogatim kmečkim družinam v času Avstro-ogrske monarhije. Originalno je domačija poleg gospodarjevega doma vsebovala tudi večji gospodarski del s hlevi, senikom, pomožnimi prostori vendar se je pred leti zgradba porušila sama vase in zato so jo bili lastniki primorani odstraniti. Parcela na kateri stoji objekt je ravna, sončna in pravokotna z večjim delim zemljišča umeščenega proti jugu. Na vzhodnem delu meji na objekt, ki je verjetno nekoč pripadal domačiji in je prav tako sestavljen iz bivalne hiše in še stoječega gospodarskega poslopja. Ta nepremičnina je prepuščena sama sebi in last drugih ljudi, ne bi bilo pa slabo, v kolikor bi bil interes, da se te ljudi vpraša ali so jo pripravljeni prodati po razumni ceni. Na južni stranici parcele meji posest na manjšo obrt, vzhodna lega pa meji na parkirišče in vaško cerkev. Objekt je postavljen na skrajno severno stran parcele s pročeljem na vaško središče s cesto in z zadnjim vhodom s strani dvorišča posesti. Zgradba je unikaten kulturni spomenik s prelepo, vendar razpadajočo, fasado, starimi okni s polknami... Leta 2010 so lastniki naročili in tudi pridobili konservatorski načrt, ki je potreben za obnovo stavbe in je tudi podlaga za razpise na državna in evropska sredstva. Mapa in zgoščenka se nahajata v naši agenciji in ju je moč dobiti na vpogled, ali pa narediti kopijo zgoščenke. Celotno zemljišče se nahaja v stanovanjskem delu zato je v celoti stavbno zemljišče. Stavba ima pridobljeno uporabno dovoljenje po samem zakonu s strani Upravne enote Ljutomer. Kletna etaža objekta: Stene in oboki kleti so opečni, na tleh pa je vseh prostorih zbita zemlja. Vse odprtine, ki vodijo v posamezne prostore imajo ločene preklade. Tam se nahajata dve dimnici za dimljenje mesa in krušna peč. Prostore osvetljujejo manjša ležeča okna z železnim križem. Pritličje: Ob vhodu skozi portal na čelni strani fasadi se odpre vhodna veža, ki skozi ožji hodnik vodi do vhoda na dvoriščno stran hiše. Etaža ima potem več prostorov. Prostor, ki se z okni odpira na dvoriščno stran hiše, je zadnjim stanovalcem služil za kuhinjo. Prostor na jugovzhodni strani hiše je zadnjim tukajšnjim stanovalcem služil kot spalno-dnevna soba. Iz ožjega hodnika na vzhodni strani vstopimo v večji, glede na odkrito, bržkone reprezentativneje opremljeni bivalni prostor z ohranjeno lončeno pečjo v jugovzhodnem kotu, ki je zadnjim stanovalcem služil za spalnico. V pritličju se ob vhodu skozi portal na čelni fasadi odpre vhodna veža, ki jo na tleh prekrivajo neestetske keramične ploščice. Ta veža se potem na zahodni strani odpira v večji prostor, ki je zadnjim stanovalcem služil kot soba za odlaganje nepotrebnih reči. Med nekdanjim shrabnim prostorom in prostorom, ki je zadnjim lastnikom služil za odlaganje nepotrebnih stvari, je manjši, ki so ga zadnji lastniki hiše namenili bivalni funkciji. Na jugozahodni strani hiše je še ozek shrambni prostor, ki ga na tleh pokriva beton. Streha in podstrešje: Klasična lesena konstrukcija ostrešja imenovana "na stol". Prekrita z zareznikom. Ohranjena sta dva opečna dimnika. Prodaja se po sistemu "videno - kupljeno". Vsi komunalni priključki. Dovoz na zemljišče urejen. Razen zaznambe spomenika, je  nepremičnina brez drugih bremen in last enega lastnika do celote. Prodajalec se zaveže plačati stroške nepremičninske agencije in davkov, stroške prepisa pri odvetniku ali notarju pa v celoti plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled Vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta, +38641760160 oz. info@nepremicninesv.eu. Youtube video posnetek nepremičnine: https://youtu.be/ExEAS8WP-A0

Do you love cultural heritage? Would you like to invest in the renovation of an old traditional house? Would you like to repay the investment in the long run and enrich it by renting out the house or similar? In the town of Veržej, which is a neighbouring village of the renowned thermal town of Banovci, we offer you to buy the old traditional house Bunderla in the very centre of the town. This more than the 100-year-old building has all the characteristics of the indigenous Pannonian type of building construction to wealthy peasant families during the Austro-Hungarian monarchy. Originally, in addition to the master's home, the homestead also contained a larger agricultural part with stables, a hayloft, auxiliary rooms, but years ago the building collapsed on its own and the owners were forced to remove it. The plot on which the building stands is flat, sunny and rectangular with most of the land located to the south. In the eastern part, it borders a building that probably once belonged to a homestead and also consists of a dwelling house and a standing outbuilding. This property is left to itself and the property is owned by other people, but it would not be bad if there was an interest in asking these people if they are willing to sell it at a reasonable price. On the south side of the plot, the property borders on a small workshop, and the east position borders on the parking lot and the village church. The building is located on the far north side of the plot with a facade to the village centre with a road and with a rear entrance from the yard side of the property. The building is a unique cultural monument with a beautiful but crumbling facade, old windows with shutters ... In 2010 the owners commissioned and obtained a conservation plan needed to restore the building and is also the basis for tenders for state and European funds. The folder and the CD are located in our agency and can be viewed or a copy of the CD can be made. The entire land is located in a residential part, so it is entirely building land. The building has obtained a use permit according to the law itself from the Ljutomer Administrative Unit. Basement floor of the building: The walls and arches of the basement are made of brick, and the ground is compacted on all floors. All openings leading to individual rooms have separate lintels. There are two chimneys for smoking meat and a bread oven. The rooms are illuminated by smaller horizontal windows with an iron cross. Ground floor: At the entrance through the portal at the front of the facade opens the entrance hall, which leads through a narrow hallway to the entrance to the courtyard side of the house. The floor then has more space. The space, which opens to the courtyard side of the house with windows, served as a kitchen for the last occupants. The space on the southeast side of the house served as a bedroom-living room for the last residents. From the narrower corridor on the east side, we enter a larger, openly, probably more representative living room with a preserved pottery stove in the southeast corner, which served as a bedroom for the last residents. On the ground floor, at the entrance through the portal on the front facade, an entrance hall opens, which is covered on the floor with unaesthetic ceramic tiles. This vestibule then opens to a larger space on the west side, which served as a room for the last occupants to store unnecessary things. Between the former storage space and the space that the last owners used to store unnecessary things, there is a smaller one that the last owners of the house dedicated to the living function. On the southwest side of the house is a narrow storage space covered with concrete on the floor. Roof and attic: A classic wooden roof construction called "on a chair", covered with clay roof tiles. Two brick chimneys have been preserved. It is sold according to the "sold as seen" system. All utility connections. Access to the land arranged. Except for the notation of the monument, the property is free of other encumbrances and the property is owned by one single owner. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and taxes, and the costs of the transcript with a lawyer or notary are paid in full by the buyer. For additional questions or views please contact the listed real estate agent, +38641760160 or info@nepremicninesv.eu. Youtube video of the property: https://youtu.be/ExEAS8WP-A0

Lieben Sie kulturelles Erbe? Sie möchten in die Renovierung eines alten Traditionshauses investieren? Sie möchten die Investition langfristig zurückzahlen und durch die Vermietung des Hauses o.ä. bereichern? In der Stadt Veržej, die ein Nachbardorf der bekannten Kurstadt Banovci ist, bieten wir Ihnen an, das alte traditionelle Haus Bunderla im Zentrum der Stadt zu kaufen. Dieses mehr als 100 Jahre alte Gebäude weist alle Merkmale der einheimischen pannonischen Bauweise bis hin zu wohlhabenden Bauernfamilien während der österreichisch-ungarischen Monarchie auf. Ursprünglich enthielt das Gehöft neben dem Herrenhaus auch einen größeren landwirtschaftlichen Teil mit Stallungen, Heuboden, Nebenräumen, doch vor Jahren stürzte das Gebäude von selbst ein und die Besitzer mussten es entfernen. Das Grundstück, auf dem das Gebäude steht, ist flach, sonnig und rechteckig, wobei der größte Teil des Grundstücks nach Süden liegt. Im östlichen Teil grenzt es an ein Gebäude, das wahrscheinlich einst zu einem Gehöft gehörte und ebenfalls aus einem Wohnhaus und einem stehenden Nebengebäude besteht. Diese Immobilie wird sich selbst überlassen und gehört anderen Personen, aber es wäre nicht schlecht, wenn Interesse bestünde, diese Personen zu fragen, ob sie bereit sind, sie zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Auf der Südseite des Grundstücks grenzt das Grundstück an eine kleine Werkstatt, die Ostlage grenzt an den Parkplatz und die Dorfkirche. Das Gebäude befindet sich auf der äußersten Nordseite des Grundstücks mit einer Fassade zum Dorfzentrum mit einer Straße und einem Hintereingang von der Hofseite des Grundstücks. Das Gebäude ist ein einzigartiges Kulturdenkmal mit einer schönen, aber bröckelnden Fassade, alten Fenstern mit Fensterläden ... Im Jahr 2010 haben die Eigentümer einen Erhaltungsplan zur Restaurierung des Gebäudes in Auftrag gegeben und erhalten, der auch Grundlage für Ausschreibungen für staatliche und europäische Fördermittel ist. Die Mappe und die CD befinden sich in unserer Agentur und können eingesehen oder eine Kopie der CD angefertigt werden. Das gesamte Grundstück befindet sich in einem Wohngebiet, es handelt sich also ausschließlich um Bauland. Das Gebäude hat von der Verwaltungseinheit Ljutomer eine Nutzungsgenehmigung gemäß dem Gesetz selbst erhalten. Untergeschoss des Gebäudes: Die Wände und Gewölbe des Untergeschosses sind gemauert, der Boden ist in allen Geschossen verdichtet. Alle Öffnungen zu den einzelnen Räumen haben separate Stürze. Es gibt zwei Schornsteine ​​zum Räuchern von Fleisch und einen Brotbackofen. Die Räume werden durch kleinere horizontale Fenster mit einem eisernen Kreuz beleuchtet. Erdgeschoss: Am Eingang durch das Portal an der Vorderseite der Fassade öffnet sich die Eingangshalle, die durch einen schmalen Flur zum Eingang zur Hofseite des Hauses führt. Der Boden hat dann mehr Platz. Der Raum, der sich mit Fenstern zur Hofseite des Hauses öffnet, diente den letzten Bewohnern als Küche. Der Raum auf der Südostseite des Hauses diente den letzten Bewohnern als Schlaf-Wohnzimmer. Vom schmaleren Korridor an der Ostseite betreten wir ein größeres, offenes, wohl repräsentativeres Wohnzimmer mit einem erhaltenen Töpferofen in der Südostecke, das den letzten Bewohnern als Schlafzimmer diente. Im Erdgeschoss öffnet sich beim Eingang durch das Portal an der Vorderfassade eine Eingangshalle, die am Boden mit unästhetischen Keramikfliesen verkleidet ist. Dieser Vorraum öffnet sich dann auf der Westseite zu einem größeren Raum, der den letzten Bewohnern als Raum diente, um unnötige Dinge zu verstauen. Zwischen dem ehemaligen Lagerraum und dem Raum, den die letzten Besitzer nutzten, um unnötige Dinge zu lagern, gibt es einen kleineren, den die letzten Besitzer des Hauses der Wohnfunktion gewidmet haben. Auf der Südwestseite des Hauses befindet sich ein schmaler Lagerraum, der auf dem Boden mit Beton verkleidet ist. Dach und Dachboden: Eine klassische Holzdachkonstruktion namens "auf einem Stuhl", gedeckt mit Tondachziegeln. Zwei gemauerte Schornsteine ​​sind erhalten geblieben. Es wird nach dem "sold as seen"-System verkauft. Alle Versorgungsanschlüsse. Zugang zum Land arrangiert. Abgesehen von der Denkmalvermerkung ist das Grundstück frei von sonstigen Belastungen und befindet sich im Eigentum eines einzigen Eigentümers. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Maklerkosten und Steuern zu zahlen, die Kosten für die Beglaubigung bei einem Rechtsanwalt oder Notar gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Für weitere Fragen oder Meinungen wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler, +38641760160 oder info@nepremicninesv.eu. Youtube-Video der Immobilie: https://youtu.be/ExEAS8WP-A0

Вы любите культурное наследие? Хотели бы вы инвестировать в ремонт старого традиционного дома? Хотели бы вы окупить вложения в долгосрочной перспективе и обогатить их, сдав дом в аренду или что-то подобное? В городке Вержей, который является соседней деревней со знаменитым термальным городом Бановци, мы предлагаем вам купить старый традиционный дом Бундерла в самом центре города. Это более чем 100-летнее здание имеет все характеристики местного паннонского типа постройки, характерного для богатых крестьянских семей во времена Австро-Венгерской монархии. Первоначально в усадьбе, помимо хозяйского дома, была еще большая сельскохозяйственная часть с конюшнями, сеновалом, подсобными помещениями, но много лет назад здание рухнуло само по себе, и владельцы были вынуждены его снести. Участок, на котором стоит здание, ровный, солнечный, прямоугольной формы, большая часть земли расположена на юге. В восточной части он граничит с постройкой, которая, вероятно, когда-то принадлежала усадьбе, а также состоит из жилого дома и отдельно стоящей хозяйственной постройки. Эта собственность предоставлена ​​самой себе, и собственность принадлежит другим людям, но было бы неплохо, если бы у этих людей был интерес спросить, готовы ли они продать ее по разумной цене. На южной стороне участка участок граничит с небольшой мастерской, а на востоке граничит с парковкой и деревенской церковью. Здание расположено на крайней северной стороне участка с фасадом в центр села с дорогой и с задним входом со стороны двора. Здание является уникальным памятником культуры с красивым, но разрушающимся фасадом, старыми окнами со ставнями ... В 2010 году владельцы заказали и получили план консервации, необходимый для реставрации здания, который также является основанием для тендеров, проводимых государственными и европейскими фондами. Папка и компакт-диск находятся в нашем агентстве, и их можно просмотреть или сделать копию компакт-диска. Вся земля находится в жилой части, поэтому это полностью земля под застройку. Здание получило разрешение на использование в соответствии с законом от Администрации Лютомера. Цокольный этаж здания: Стены и своды цокольного этажа кирпичные, на всех этажах земля утрамбована. Все проемы, ведущие в отдельные комнаты, имеют отдельные перемычки. Есть две дымоходы для копчения мяса и хлебная печь. Комнаты освещены меньшими горизонтальными окнами с железным крестом. Первый этаж: При входе через портал в передней части фасада открывается холл, который ведет через узкий коридор к входу со стороны двора дома. Тогда на полу будет больше места. Пространство, выходящее окнами на двор дома, служило кухней для последних обитателей. Пространство с юго-восточной стороны дома служило спальней-гостиной для последних жильцов. Из более узкого коридора на восточной стороне мы попадаем в большую, открытую, вероятно, более представительную гостиную с сохранившейся керамической печью в юго-восточном углу, которая служила спальней для последних жителей. На первом этаже при входе через портал на фасадном фасаде открывается холл, который на полу облицован неэстетичной керамической плиткой. Этот вестибюль затем открывается в более просторное пространство на западной стороне, которое служило местом для последних обитателей, которые хранили ненужные вещи. Между бывшим складским помещением и пространством, которое последние владельцы использовали для хранения ненужных вещей, есть меньшее по размеру место, которое последние владельцы дома посвятили жилой функции. На юго-западной стороне дома есть узкое кладовое помещение, залитое бетоном на полу. Крыша и чердак: классическая деревянная конструкция крыши «на стуле», покрытая глиняной черепицей. Сохранились две кирпичные дымоходы. Он продается по системе «продано как видно». Все инженерные коммуникации. Подъезд к участку устроен. За исключением обозначения памятника, собственность свободна от других обременений и принадлежит единственному собственнику. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и налоги, а расходы на расшифровку стенограммы с юристом или нотариусом полностью оплачивает покупатель. С дополнительными вопросами или мнениями обращайтесь к указанному агенту по недвижимости, +38641760160 или info@nepremicninesv.eu. Видео об объекте размещения на YouTube: https://youtu.be/ExEAS8WP-A0

Energetska izkaznica stavbe

EI ni potrebna (334.člen EI-1)
Poglej video

Podobne nepremičnine v okolici

Pomurska, Gornja Radgona, Mele
 • hiša samostojna
 • PH4647208MR
 • 195 m²
 • 569 m²
 • 2010
 • 2
 • 1
 • 5
74.500
Poglej
Pomurska, Radenci
 • hiša samostojna
 • PH4647134MR
 • 172 m²
 • 1.359 m²
 • 2011
212.000
Poglej
Pomurska, Beltinci, Gančani
 • hiša samostojna
 • PH00324MK
 • 191 m²
 • 1.431 m²
 • 2007
135.000 €
124.000
Poglej

Pomurska

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.