Hiša kmetija, Pomurska, Ljutomer, Radomerščak

 • Prodam
 • 60.000
 • 112 m²
 • 1850

60.000

 • Podatki
 • Lastnosti
 • Opis
 • Video
 • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša kmetija
Šifra oglasa
TPRad31NSV
oprema
Delno opremenljeno
velikost
112 m²
parcela
9.720 m²
leto izgradnje
1850
nadstropje
P+M
leto prenove
1985

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Pomurska
področje
Ljutomer
lokacija
Radomerščak
Položaj
Podeželje

Oprema nepremičnine

Oprema

 • Optika
 • Kabelska televizija
 • Kabelski internet
 • Vrt

Ostalo

 • Atrij
 • Balkon
 • Garaža
 • Parkirno mesto
 • Več parkirnih mest
 • Zemljiška knjiga
 • Shramba

Lastnosti

 • Ugodno
 • Primerno za investicijo
Opis

V čudoviti deželi vinogradov, termalnih zdravilišč, prekrasne narave, fantastičnih razgledov in umirjenega življenja prodamo posest z dvema stavbama, nadstreškom pod katerim stoji velika stara preša in deloma stavbnim ter po večini kmetijskim zemljiščem. Ponudba se nahaja v zelo znanem področju Prlekije, v  Ljutomersko-ormoškem  vinorodnem okolišu. Zadnja leta vedno bolj prepoznavno območje s terasastimi vinogradi in prekrasnimi razgledi na bližnjo in daljno okolico, ki privablja ljudi od blizu in daleč in kjer so nepremičnine vedno bolj iskana komoditeta. Zemljišče z objekti leži na severozahodnem pobočju vinogradniškega brega. Na grobo lahko povemo, da ima celotno zemljišče obliko nekakšnega trikotnika. Objekti se nahajajo na najnižji točki zemljišča. Od tam se parcela širi vse do vrha brega. Kot rečeno je povečini parcela opredeljena kot kmetijsko zemljišče, po naši oceni vsaj 80% celotnega zemljišča, ostalo, kjer stojijo stavbe pa je stavbno zemljišče. Trenutno je kmetijsko zemljišče v obdelavi s strani lokalnega kmeta, ki ima tam posejane žitarice. Stavbno zemljišče ima obliko trikotnika saj se nahaja v glavi trikotnika že prej omenjenega celotnega zemljišča. Na njem stoji zgradba zgrajena do tretje gradbene faze leta 1985, preko 100 let stara butana hiša, ki se je že delno samo porušila in ima naslov Radomerščak 31, 9240 Ljutomer in že zg. omenjena hrastova preša pod nadstreškom. Od stavb je seveda najboljšem stanju stavba zgrajena 1985 leta in edina vredna obnove in dokončanja. Staro hišo je potrebno čimprej porušiti, prešo pa bi mi prodali in bi tam uredili prekrasno mesto za druženje ali pa celo pokriti del za parkiranje vozil. Stara hiša naj bi imela po zagotovilu lastnikov zelo dobro ohranjeno staro obokano vinsko klet, ki bi jo bilo morda vredno ohraniti. in ima velikost 36 m2 Ta del zemljišča je sedaj dokaj zaraščen z drevjem in bi bilo potrebno to drevje malce porezati in odstraniti in bi zato parcela postala precej bolj odprta in sončna. Objekt, ki je dokončan do tretje gradbene faze je bil zasnovan kot gospodarsko/stanovanjski objekt. Pritličje objekta ima visoke stropovje, saj se tam nahaja garaža za traktorje in podobno, ter skladišče za vinsko opremo. V sredi objekta je vhod do bodočega stopnišča (ta ni izdelan), ki vodi v stanovanjski del v mansardi. Mansarda je neizdelana in zajema odprte prostore v izmero okoli 56 m2. Ima izhod na balkon, ki se nahaja za zahodni fasadi objekta. Dostop do posesti je urejen. Urejen je elektro in vodovodni priključek. Optično omrežje podjetja Telemach poteka ob parceli - ob vaški asfaltni cesti. Greznice niso urejene, centralna kurjava ni izvedena. Nepremičnina je potrebna večjega finančnega vložka, vendar je vredna investicije. Videno-kupljeno! Prosto bremen! Ker je večji del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno zemljišče, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 15 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Strošek izvedbe prepisa lastninske pravice, ki se mora izvesti pri izbranem notarju ali odvetniku, v celoti plača kupec.  Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. Povezava do YouTube posnetka: fIV1mxxa2gA

In a wonderful land of vineyards, thermal spas, beautiful nature, fantastic views and peaceful life, we are selling a property with two buildings, a canopy under which a large old press stands, and partly building and mostly agricultural land. The offer is located in the well-known area of ​​Prlekija, in the Ljutomersko-Ormoška wine-growing region. In recent years, an increasingly recognizable area with terraced vineyards and beautiful views of the near and far surroundings attracts people from near and far and where real estate is increasingly being sold.  The land with buildings is located on the northwestern slope of the vineyard bank. We can say that the entire land has the shape of a kind of triangle. The facilities are located at the lowest point of the land. From there, the plot extends all the way to the top of the bank. As said, most of the real estate is defined as agricultural land, according to our estimate at least 80% of the total land, and the rest, where the buildings stand, is building land. Currently, the agricultural land is being cultivated by a local farmer who has grains planted there. The building land has the shape of a triangle, as it is located at the head of the triangle of the previously mentioned entire land. On it stands a building built up to the third construction phase in 1985, an over 100-year-old wattle and daub house, which has already partially collapsed and has the address Radomerščak 31, 9240 Ljutomer and already mentioned oak press under the canopy. Of the buildings, the building built in 1985 is of course in the best condition and the only one worthy of restoration and completion. The old house needs to be demolished as soon as possible, the oak press can be easily sold and there can be arranged a beautiful place for socializing or even a covered area for parking vehicles. According to the owners, the old house is said to have a very well-preserved old vaulted wine cellar, which might be worth preserving and has a size of 36 m2. This part of the land is now quite overgrown with trees and it would be necessary to cut and remove these trees a little therefore the plot would become much more open and sunny. The facility, which is completed by the third construction phase, was designed as a commercial/residential facility. The ground floor of the building has high ceilings, as there is a garage for tractors and the like, as well as a storage room for wine equipment. In the middle of the building is the entrance to the future staircase (it has not been built), which leads to the residential part in the attic. The attic is unfinished and covers open spaces measuring around 56 m2. It has an exit to the balcony, which is located behind the western facade of the building. Access to the property is arranged.  Electricity and water mains are arranged. Fibre optical network runs next to the plot - next to the village's asphalt road. The septic tank is not arranged, and the central heating system is not implemented. The property requires a larger financial investment, but it is worth the investment. For sale by the principle "Sold-seen"! All legal deeds are in order! Since the greater part of the land is defined as agricultural land, the entire land must first be offered for purchase to pre-emptive beneficiaries, upon agreement with the buyer. The offer stands at the competent UE for 15 days, and if none of the pre-emptive beneficiaries applies for the redemption offer, there are no longer any obstacles for the interested party to purchase the property. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The cost of the transfer of the ownership right, which must be carried out by the chosen notary or lawyer, is paid in full by the buyer. For additional questions or viewing, please contact the listed real estate agent. Link to YouTube video: fIV1mxxa2gA

In einem wunderbaren Land mit Weinbergen, Thermalbädern, wunderschöner Natur, fantastischen Aussichten und friedlichem Leben verkaufen wir ein Anwesen mit zwei Gebäuden, einem Vordach, unter dem eine große alte Presse steht, und teilweise Bau- und größtenteils Ackerland. Das Angebot befindet sich im bekannten Gebiet Prlekija, im Weinbaugebiet Ljutomersko-Ormoška. In den letzten Jahren zieht ein immer bekannter werdendes Gebiet mit terrassierten Weinbergen und schönen Ausblicken auf die nähere und weite Umgebung Menschen aus nah und fern an, in dem zunehmend Immobilien verkauft werden. Das bebaute Grundstück liegt am Nordwesthang des Weinbergufers. Wir können sagen, dass das gesamte Land die Form einer Art Dreieck hat. Die Anlagen befinden sich am tiefsten Punkt des Grundstücks. Von dort erstreckt sich das Grundstück bis zur Spitze der Bank. Wie gesagt, die meisten Immobilien sind als landwirtschaftliche Flächen definiert, nach unserer Schätzung mindestens 80 % der Gesamtfläche, und der Rest, wo die Gebäude stehen, ist Bauland. Derzeit wird das Ackerland von einem lokalen Bauern bewirtschaftet, der dort Getreide anpflanzt. Das Bauland hat die Form eines Dreiecks, da es sich an der Spitze des Dreiecks des zuvor erwähnten Gesamtgrundstücks befindet. Darauf steht ein bis zum dritten Bauabschnitt im Jahr 1985 errichtetes Gebäude, ein über 100 Jahre altes Lehmziegelhaus, das bereits teilweise eingestürzt ist und die Adresse Radomerščak 31, 9240 Ljutomer und die bereits erwähnte Eichenpresse unter dem Vordach hat. Von den Gebäuden ist natürlich das 1985 erbaute Gebäude in bestem Zustand und als einziges sanierungs- und fertigstellungswürdig. Das alte Haus muss so schnell wie möglich abgerissen werden, die Eichenpresse kann leicht verkauft werden und es kann ein schöner Ort für Geselligkeit oder sogar eine überdachte Fläche zum Parken von Fahrzeugen eingerichtet werden. Das alte Haus soll nach Angaben der Besitzer einen sehr gut erhaltenen alten Gewölbekeller haben, der erhaltenswert sein könnte und eine Größe von 36 m2 hat. Dieser Teil des Landes ist jetzt ziemlich mit Bäumen bewachsen und es wäre notwendig, diese Bäume ein wenig zu fällen und zu entfernen, damit das Grundstück viel offener und sonniger würde. Die mit dem dritten Bauabschnitt fertig gestellte Anlage wurde als Gewerbe-/Wohnanlage konzipiert. Das Erdgeschoss des Gebäudes hat hohe Decken, da es eine Garage für Traktoren und dergleichen sowie einen Lagerraum für Weingeräte gibt. In der Mitte des Gebäudes befindet sich der Eingang zum zukünftigen Treppenhaus (es wurde nicht gebaut), das zum Wohnteil im Dachgeschoss führt. Das Dachgeschoss ist unausgebaut und umfasst Freiflächen von rund 56 m2. Es hat einen Ausgang zum Balkon, der sich hinter der Westfassade des Gebäudes befindet. Der Zugang zum Grundstück ist arrangiert. Strom- und Wasserleitungen sind eingerichtet. Glasfasernetz verläuft neben dem Grundstück - neben der Asphaltstraße des Dorfes. Die Klärgrube ist nicht eingerichtet und das Zentralheizungssystem ist nicht implementiert. Die Immobilie erfordert eine größere finanzielle Investition, aber die Investition lohnt sich. Verkauf nach dem Prinzip „Gekauft-gesehen“! Alle Rechtsakte sind in Ordnung! Da der überwiegende Teil des Grundstücks als landwirtschaftlich genutztes Land definiert ist, muss das gesamte Grundstück nach Absprache mit dem Käufer zunächst den Vorkaufsberechtigten zum Kauf angeboten werden. Das Angebot steht 15 Tage bei der zuständigen büro, und wenn keiner der Vorkaufsberechtigten das Rückkaufangebot beantragt, steht dem Erwerb der Immobilie für den Interessenten nichts mehr im Wege. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienvermittlung und alle Steuern bei der Eigentumsübertragung zu bezahlen. Die Kosten für die Übertragung des Eigentumsrechts, die durch den gewählten Notar oder Anwalt durchgeführt werden muss, trägt vollständig der Käufer. Für weitere Fragen oder Besichtigungen wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler. Link zum YouTube-Video: fIV1mxxa2gA

В чудесной стране виноградников, термальных курортов, красивой природы, фантастических видов и мирной жизни мы продаем недвижимость с двумя зданиями, навесом, под которым стоит большой старый пресс, и частично застройкой и в основном сельскохозяйственной землей. Предложение находится в известном районе Прлекия, в винодельческом регионе Лютомерско-Ормошка. В последние годы все более узнаваемый район с террасированными виноградниками и прекрасным видом на ближние и дальние окрестности привлекает людей из ближнего и дальнего зарубежья и где все чаще продается недвижимость. Участок со строениями расположен на северо-западном склоне берега виноградника. Можно сказать, что вся земля имеет форму своеобразного треугольника. Объекты расположены в самой низкой точке земли. Оттуда участок простирается до вершины берега. Как уже говорилось, большая часть недвижимости определяется как сельскохозяйственные угодья, по нашей оценке, не менее 80% от общей площади, а остальная часть, где стоят здания, - это земли под застройку. В настоящее время сельскохозяйственные угодья обрабатываются местным фермером, который посадил там зерновые. Земельный участок под застройку имеет форму треугольника, так как он расположен во главе треугольника ранее упомянутого всего земельного участка. На нем стоит здание, достроенное до третьей очереди строительства в 1985 году, глинобитный дом старше 100 лет, который уже частично обрушился и имеет адрес Радомерщак 31, 9240 Лютомер и уже упомянутый дубовый пресс под навесом. Из построек здание 1985 года постройки конечно в лучшем состоянии и единственное достойное реставрации и достройки. Старый дом нужно снести как можно скорее, дубовый пресс можно легко продать и обустроить красивое место для общения или даже крытую площадку для парковки автомобилей. По словам владельцев, в старом доме есть очень хорошо сохранившийся старый винный погреб со сводчатым потолком, который, возможно, стоит сохранить и имеет площадь 36 м2. Эта часть земли сейчас довольно заросла деревьями, и нужно было бы немного спилить и удалить эти деревья, чтобы участок стал намного более открытым и солнечным. Объект, который завершается третьей очередью строительства, спроектирован как коммерческий/жилой объект. Первый этаж здания имеет высокие потолки, так как есть гараж для тракторов и т.п., а также помещение для хранения винного оборудования. Посередине здания находится вход на будущую лестницу (она еще не построена), которая ведет в жилую часть на чердаке. Мансарда не закончена и охватывает открытые пространства площадью около 56 м2. Имеет выход на балкон, который находится за западным фасадом здания. Доступ к собственности организован. Электричество и водопровод устроены. Волоконно-оптическая сеть проходит рядом с участком - рядом с асфальтированной дорогой поселка. Септик не устроен, центральное отопление не проведено. Имущество требует больших финансовых вложений, но оно того стоит. Продажа по принципу "Продал-увидел"! Все юридические дела в порядке! Поскольку большая часть земель определяется как земли сельскохозяйственного назначения, вся земля должна быть сначала предложена для покупки преимущественному бенефициару по согласованию с покупателем. Предложение действует в компетентном UE в течение 15 дней, и если ни один из преимущественных бенефициаров не подаст заявку на предложение о выкупе, для заинтересованной стороны больше не будет никаких препятствий для покупки имущества. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при переходе права собственности. Стоимость передачи права собственности, которую должен осуществить выбранный нотариус или адвокат, полностью оплачивается покупателем. Для дополнительных вопросов или просмотра, пожалуйста, свяжитесь с указанным агентом по недвижимости. Ссылка на видео на YouTube: fIV1mxxa2gA

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.
Poglej video

Podobne nepremičnine v okolici

63.000 €
59.000
Poglej
Pomurska, Gornja Radgona, Ivanjševski Vrh
 • hiša kmetija
 • PH4646810MR-1
 • 128 m²
 • 10.480 m²
 • 1991
79.900
Poglej
Pomurska, Moravske Toplice, Selo
 • hiša kmetija
 • TPSelo125NSV
 • 110 m²
 • 4.090 m²
 • 1920
 • 1
 • 3
39.999
Poglej
Pomurska, Puconci, Otovci
 • hiša samostojna
 • RE ID 338
 • 522 m²
 • 6.590 m²
 • 1993
52.651
Poglej
Pomurska, Ljutomer
 • hiša samostojna
 • RE ID 6225
 • 127 m²
 • 286 m²
 • 2003
69.300
Poglej

Pomurska