• Podatki
 • Opis
 • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
RE ID 2134
parcela
11.207 m²

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Savinjska
področje
Celje
lokacija
Začret
Opis

Nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče v območju Začret pri Celju. Zemljišče meri skupaj 11.207 m2, leži na treh parcelnih številkah v k.o. 1073, Trnovlje (1143/2, 1143/1, 1155/5). Del zemljišča je primernega za stanovanjsko gradnjo, vendar je pred tem potrebno sprejeti OPPN.

Podrobnejša namenska raba zemljišč je naslednja:

- Parcela št. 1143/2, k.o. 1073 Trnovlje - večji del (5.629 m2 oziroma 91,1 %) sodi v stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda, manjši del na severovzhodni strani zemljišča (550 m2 oziroma 8,9 %) pa v območje proizvodnih in servisnih dejavnosti.

- Parcela št. 1143/1, k.o. 1073 Trnovlje - večji del (3.827 m2 oziroma 93,3 %) sodi v stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda, manjši del (275 m2 oziroma 6,7 %) pa je predvideno za cesto - avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto.

- Parcela št. 1155/5, k.o. 1073 Trnovlje - sodi v območje proizvodnih in servisnih dejavnosti in predstavlja dostop do zemljišča v lasti DUTB pod RE ID 2134 in tudi del dostopa do hiše, ki se nahaja na parceli št. 1143/3, ki je tudi v lasti DUTB (RE ID 1517). Dostop do hiše v naravi tako delno poteka po parc.št. 1155/5, zato bomo služnost dostopa na novega lastnika stanovanjske hiše urejali istočasno ob prodaji nepremičnine RE ID 2134, v sklopu prodajne pogodbe.

Skupaj z zemljiščem je mogoč tudi nakup stanovanjske hiše neposredno ob zemljišču, ki stoji na parc.št. 1143/3, v velikosti 800 m2, na naslovu Začret 28a (RE ID 1517). Hiša je bila grajena leta 1989, je 393,80 m2 neto površine (podatki Gurs) in etažnosti P+N+M. Hiša ima pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po zakonu. Več informacij na oglasu za RE ID 1517.

V ceno ni vključen pripadajoči davek. Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The property is a building plot in the area of Začret near Celje. The land measures a total of 11,207 m2, is located on three plot numbers in c.o. 1073, Trnovlje (1143/2, 1143/1, 1155/5). Part of the land is suitable for residential construction, but before that it is necessary to accept OPPN.

More detailed purposeful land use is as follows:

- Plot no. 1143/2, registered office 1073 Trnovlje - the larger part (5,629 m2 or 91.1%) belongs to the residential area with accompanying activities and facilities of social standard, while the smaller part on the north-eastern side of the land (550 m2 or 8.9%) belongs to the area of production and service activities.

- Plot no. 1143/1, registered office 1073 Trnovlje - the larger part (3,827 m2 or 93.3%) belongs to the residential area with accompanying activities and facilities of a social standard, while the smaller part (275 m2 or 6.7%) is intended for the road - the Celje East motorway junction and the connecting road .

- Plot no. 1155/5, registered office 1073 Trnovlje - belongs to the area of production and service activities and represents access to the land owned by BAMT under RE ID 2134 and also part of the access to the house located on plot no. 1143/3, which is also owned by BATB (RE ID 1517). Access to the house in nature is thus partially via plot no. 1155/5, therefore we will arrange the easement of access to the new owner of the residential building at the same time as the sale of the real estate RE ID 2134, as part of the sales contract.

Along with the land, it is also possible to purchase a residential house directly next to the land, which is located on plot no. 1143/3, with a size of 800 m2, at the address Začret 28a (RE ID 1517). The house was built in 1989, has a net area of 393.80 m2 (data from Gurs) and floor plan P+N+M. The house has obtained a construction and use permit according to the law. More information on the ad for RE ID 1517.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Savinjska, Vransko
 • zemljišče zazidljivo
 • RE ID 6120
 • 8.109 m²
230.000
Poglej
Savinjska, Prebold
 • zemljišče zazidljivo
 • RE ID 864-001
 • 9.711 m²
328.000
Poglej
Savinjska, Celje, Škofja vas
 • zemljišče zazidljivo
 • PZ00023CK
 • 7.260 m²
210.000
Poglej
Savinjska, Velenje
 • zemljišče zazidljivo
 • ML0190
 • 6.135 m²
205.000
Poglej
Savinjska, Tabor, Ojstriška vas
 • zemljišče investicijsko zemljišče
 • NK0563
 • 15.527 m²
430.000
Poglej

Savinjska