Filter 6
 • Podatki
 • Lastnosti
 • Opis
 • Video
 • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša kmetija
Šifra oglasa
TPSelo125NSV
oprema
Neopremljeno
velikost
110 m²
parcela
4.090 m²
leto izgradnje
1920
nadstropje
K+P+1
Število kopalnic
1
Število sob
3

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Pomurska
področje
Moravske Toplice
lokacija
Selo

Oprema nepremičnine

Ogrevanje

 • Ogrevanje na drva

Oprema

 • Kabelska televizija
 • Kabelski internet

Ostalo

 • Več parkirnih mest
 • Zemljiška knjiga

Lastnosti

 • Primerno za investicijo
Opis

Za osebo, ki ljubi stare avtohtone zgradbe in se ne boji renovacij oziroma adaptacij. Za osebo, ki obožuje naravo, mir, odmaknjenost od vsakdana in uživa v lepih sončnih zahodih. Na naslovu Selo 125, 9207 Prosenjakovci prodamo staro domačijo z večjim delom stavbnega zemljišča in manjšim delom kmetijskega zemljišča. Parcela trenutno vsebuje poleg stavbe še sadovnjak in večje zelene površine. Posest ima urejeni dostop preko ozke asfaltne ceste. V okolici se nahajata dva soseda, eden z eno zgradbo, drugi z nekaj stavbami. Ostalo so gozdovi, travniki, njive in sadovnjaki. Posest ima rahel naklon saj leži na rahlem pobočju. Hiša z gospodarskim poslopjem stoji na najvišji točki zemljišča in zato se tam odpirajo prekrasni razgledi na krajinski park Goričko. Kot rečeno je objekt sestavljen iz bivalnega dela, večjega skednja kjer so nekoč stali kmetijski stroji in precej dobro ohranjenega gospodarskega poslopja. Zgradba je bila zgrajena 1920 leta in skozi leta vzdrževana. Na zadnje je bila novo prekrita streha leta 1992. Pred leti so lastniki umrli in potomci sedaj nepremičnino vzdržujejo po svojih najboljših močeh. Bivalni del ima še vedno tisti stari kmečki pridih, z mogočnimi hrastovimi vhodnimi vrati, manjšimi okni in tipologijo gradnje v smislu lesene konstrukcije in ometane z glino, slamo, apnom itd. Bivalni del stoji nad obokanima vinskima kletema, zato do vhoda in podesta vodijo zunanje stopnice. V bivalnem objektu je več bivalnih prostorov, s čudovito kmečko kuhinjo kjer stoji stara krušna peč in štedilnik na drva. Kopalnica je še v najboljšem stanju saj je bila ta narejena pred nedolgo tega in še pred smrtjo predhodnikov sedanjih lastnikov. Bivalni del vsebuje tudi delavnico gospodarja kateremu ni bilo potrebno iti v drugi del stavbe samo zato, če se je kje kaj pokvarilo. Vhoda v vinski kleti sta iz raznih predelov stavbe. Zanimiva je vinska klet, ki se nahaja pod delavnico bivalnega dela in se njen vhod nahaja iz skednja. Gospodarski del je zidan z opeko in tam se nahajajo veliki hlevi v zelo solidnem stanju. Prav tako ima del gospodarskega objekta t. imenovano svinjsko kuhinjo, s staro pečjo in vsem potrebnim za pripravo hrane za živino. Pri gospodarskem poslopju je postavljena vkopani zbiralnik deževnice. Na kratko, zanimiva stavba , ki pa je potrebna temeljite prenove. Zemljišče, nižje od stavbe, posest deli na dva dela poljska javna pot, ki pa ni veliko v uporabi. Stavba je priklopljena na tri fazno električno energijo. Včasih so si vodo dobavljali preko skupnega vodnjaka sedaj pa je za hišo, ob cesti že vodovodni jašek. Potreben je samo priklop na objekt. Greznica ne obstaja! Telekomunikacija poteka ob cestišču. Ogrevanje ne obstaja. Lastniki so pridobili uporabno dovoljenje. Nepremičnina se prodaja po sistemu "videno-kupljeno". Energetski razred ni možno določiti zaradi dotrajanosti objekta na podlagi izdane energetske izkaznice. Letni davek na posest znaša okoli 50 Eurov. Kraj se nahaja v Krajinskem Parku Goričko. Do avtoceste in kraja Murska Sobota traja čas vožnje okoli 15 minut. Ker je del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno zemljišče, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 15 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko ni. Istočasno se mora ponuditi v odkup državi Sloveniji po zakonu o krajinskem parku. Ta po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov. Celoten strošek prepisa pri izbranem odvetniku ali notarju v celoti plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. 

For a person who loves old indigenous buildings and is not afraid of renovations or adaptations. For a person who loves nature, peace, detachment from everyday life and enjoys beautiful sunsets. At the address Selo 125, 9207 Prosenjakovci, we are selling an old farm with a larger part of the building land and a smaller part of the agricultural land. The plot currently contains, in addition to the building, an orchard and larger green areas. The property has regulated access via a narrow asphalt road. There are two neighbours in the area, one with one building, the other with several buildings. The rest are forests, meadows, fields and orchards. The property has a slight slope as it lies on a slight slope. The house with an outbuilding is located on the highest point of the land, and therefore there are beautiful views of the Goričko landscape park. As mentioned, the facility consists of a living area, a larger barn where agricultural machinery once stood and a fairly well-preserved outbuilding. The building was built in 1920 and has been maintained over the years. The roof was last re-roofed in 1992. The owners died years ago and the descendants now maintain the property to the best of their ability. The living area still has that old farmhouse feel, with a mighty oak entrance door, smaller windows and a typology of construction in terms of wooden construction and plastered with clay, straw, lime, etc. The living area stands above the vaulted wine cellars, so the entrance and the landing are accessed by external stairs. There are several living spaces in the residential building, with a beautiful farmhouse kitchen with an old bread oven and a wood-burning stove. The bathroom is still in the best condition, as it was built not long ago and before the death of the predecessors of the current owners. The living area also contains the owner's workshop, who did not need to go to another part of the building just in case something broke. There are two entrances to the wine cellar from different parts of the building. Interesting is the wine cellar, which is located under the workshop of the living area and its entrance is located from the barn. The outbuilding part is built with bricks and there are large stables in very solid condition. There is also an old authentic kitchen for food for pigs and cows, with an old stove and everything needed to prepare food for livestock. An in-ground rainwater collector is installed at the outbuilding. In short, an interesting building, but in need of thorough renovation. The land, lower than the building, divides the property into two parts by a fild public road, which is not in much use. The building is connected to three-phase electricity. They used to supply each other with water through a common well, but now there is a water shaft behind the house, next to the road. The only connection to the facility is required. There is no such thing as a cesspool! Telecommunication takes place along the road. There is no heating. The owners have obtained all the deeds. The property is sold on a "sold as seen" basis. The energy class cannot be determined due to the dilapidation of the building on the basis of the issued energy certificate. The annual property tax is around 50 Euros. The place is located in the Goričko Landscape Park. It takes about 15 minutes to drive to the highway and Murska Sobota. Since part of the land is defined as agricultural land, it is necessary to first offer the entire land to the pre-emptive beneficiaries for purchase, upon agreement with the buyer. The offer stands at the competent UE for 15 days, and if none of the pre-emptive beneficiaries applies for the buy-out offer, there are no obstacles to the purchase of the property for the interested party. At the same time, it must be offered for purchase to the state of Slovenia under the Landscape Park Act. The latter usually does not exercise the right of pre-emption and responds with a letter of disinterest within ten days of the presented offer. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes. The entire cost of the transcription at the chosen lawyer or notary is fully paid by the buyer. For additional questions or viewing, please contact the listed real estate agent.

Für eine Person, die alte indigene Gebäude liebt und keine Angst vor Renovierungen oder Anpassungen hat. Für einen Menschen, der Natur, Ruhe, Loslösung vom Alltag liebt und schöne Sonnenuntergänge genießt. Unter der Adresse Selo 125, 9207 Prosenjakovci, verkaufen wir einen alten Bauernhof mit einem größeren Teil des Baulandes und einem kleineren Teil des Ackerlandes. Das Grundstück umfasst derzeit neben dem Gebäude einen Obstgarten und größere Grünflächen. Das Anwesen verfügt über eine geregelte Zufahrt über eine schmale Asphaltstraße. Es gibt zwei Nachbarn in der Gegend, einer mit einem Gebäude, der andere mit mehreren Gebäuden. Der Rest sind Wälder, Wiesen, Felder und Streuobstwiesen. Das Grundstück hat eine leichte Hanglage, da es an einem leichten Hang liegt. Das Haus mit Nebengebäude befindet sich auf dem höchsten Punkt des Grundstücks und bietet daher eine schöne Aussicht auf den Landschaftspark Goričko. Wie bereits erwähnt, besteht die Anlage aus einem Wohnbereich, einer größeren Scheune, in der einst landwirtschaftliche Maschinen standen, und einem recht gut erhaltenen Nebengebäude. Das Gebäude wurde 1920 erbaut und im Laufe der Jahre instand gehalten. Das Dach wurde zuletzt 1992 neu gedeckt. Die Besitzer sind vor Jahren verstorben und die Nachkommen pflegen das Anwesen nun nach besten Kräften. Der Wohnbereich hat noch das alte Bauernhausgefühl, mit einer mächtigen Eicheneingangstür, kleineren Fenstern und einer Bautypologie in Holzbauweise und verputzt mit Lehm, Stroh, Kalk etc. Der Wohnbereich steht über den gewölbten Weinkellern, Der Eingang und die Landung sind daher über eine Außentreppe zugänglich. Im Wohnhaus befinden sich mehrere Wohnräume, mit einer schönen Bauernküche mit altem Brotbackofen und Holzofen. Das Badezimmer ist immer noch in bestem Zustand, da es vor nicht allzu langer Zeit und vor dem Tod der Vorgänger der jetzigen Besitzer gebaut wurde. Im Wohnbereich befindet sich auch die Werkstatt des Eigentümers, der nicht in einen anderen Teil des Gebäudes gehen musste, falls etwas kaputt ging. Es gibt zwei Eingänge zum Weinkeller von verschiedenen Teilen des Gebäudes. Interessant ist der Weinkeller, der sich unter der Werkstatt des Wohnbereichs befindet und dessen Eingang sich von der Scheune aus befindet. Der Nebengebäudeteil ist aus Ziegeln gebaut und es gibt große Stallungen in sehr solidem Zustand. Es gibt auch eine alte authentische Küche für Schweine- und Kuhfutter mit einem alten Herd und allem, was zur Zubereitung von Futter für das Vieh benötigt wird. Beim Nebengebäude ist ein unterirdischer Regenwassersammler installiert. Kurz gesagt, ein interessantes Gebäude, das jedoch einer gründlichen Renovierung bedarf. Das Land, niedriger als das Gebäude, teilt das Grundstück durch eine unbefestigte öffentliche Straße, die nicht viel genutzt wird, in zwei Teile. Das Gebäude ist an Drehstrom angeschlossen. Früher versorgten sie sich gegenseitig durch einen gemeinsamen Brunnen mit Wasser, jetzt gibt es hinter dem Haus neben der Straße einen Wasserschacht. Es wird lediglich eine Verbindung zur Anlage benötigt. Es gibt keine Senkgrube! Die Telekommunikation findet entlang der Straße statt. Es gibt keine Heizung. Die Eigentümer haben alle Urkunden erhalten. Die Immobilie wird "verkauft wie gesehen" verkauft. Die Energieklasse kann aufgrund der Baufälligkeit des Gebäudes anhand des ausgestellten Energieausweises nicht ermittelt werden. Die jährliche Grundsteuer beträgt rund 50 Euro. Der Ort befindet sich im Landschaftspark Goričko. Es dauert ungefähr 15 Minuten, um zur Autobahn und nach Murska Sobota zu fahren. Da ein Teil des Grundstücks als landwirtschaftlich genutzte Fläche definiert ist, ist es erforderlich, nach Absprache mit dem Käufer zunächst das gesamte Grundstück den Vorkaufsberechtigten zum Kauf anzubieten. Das Angebot steht 15 Tage bei der zuständigen UE, und wenn sich keiner der Vorkaufsberechtigten für das Kaufangebot bewirbt, stehen dem Erwerb der Immobilie für den Interessenten keine Hindernisse entgegen. Gleichzeitig muss er nach dem Landschaftsparkgesetz dem Staat Slowenien zum Kauf angeboten werden. Letztere macht in der Regel keinen Gebrauch vom Vorkaufsrecht und antwortet mit einem Desinteressenschreiben innerhalb von zehn Tagen nach Vorlage des Angebots. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienvermittlung und alle Steuern zu tragen. Die gesamten Kosten der Transkription beim gewählten Anwalt oder Notar gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Für weitere Fragen oder Besichtigungen wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler.

Для человека, который любит старые местные постройки и не боится ремонта или приспособления. Для человека, который любит природу, покой, отрешенность от повседневности и любит красивые закаты. По адресу Село 125, 9207 Просеняковци, мы продаем старую ферму с большей частью земли под застройку и меньшей частью земли сельскохозяйственного назначения. Участок в настоящее время содержит, помимо здания, фруктовый сад и большие зеленые насаждения. Недвижимость имеет регулируемый доступ через узкую асфальтированную дорогу. На участке два соседа, один с одним домом, другой с несколькими домами. Остальное - леса, луга, поля и сады. Недвижимость имеет небольшой уклон, так как она находится на небольшом склоне. Дом с пристройкой расположен на самой высокой точке земли, поэтому отсюда открывается прекрасный вид на ландшафтный парк Горичко. Как уже упоминалось, объект состоит из жилого помещения, большого сарая, где когда-то стояла сельскохозяйственная техника, и достаточно хорошо сохранившегося флигеля. Здание было построено в 1920 году и в течение многих лет поддерживалось. Крышу в последний раз перекрывали в 1992 году. Владельцы умерли много лет назад, и теперь потомки поддерживают собственность в меру своих возможностей. Жилая площадь все еще имеет ощущение старого фермерского дома, с массивной дубовой входной дверью, меньшими окнами и типологией строительства с точки зрения деревянного строительства, оштукатуренного глиной, соломой, известью и т. д. Жилая площадь возвышается над сводчатыми винными погребами, таким образом, вход и лестничная площадка доступны по внешней лестнице. В жилом доме есть несколько жилых помещений, а также красивая деревенская кухня со старинной хлебопекарной печью и дровяной печью. Санузел до сих пор в лучшем состоянии, так как был построен не так давно и до смерти предшественников нынешних владельцев. В жилой зоне также находится мастерская владельца, которому не нужно было переходить в другую часть здания на случай, если что-то сломается. В винный погреб ведут два входа из разных частей здания. Интересен винный погреб, который находится под мастерской жилой зоны, а вход в него расположен из амбара. Флигельная часть построена из кирпича, есть большие конюшни в очень хорошем состоянии. Также есть старинная аутентичная кухня для корма для свиней и коров, со старой печкой и всем необходимым для приготовления корма для скота. На пристройке установлен заглубленный коллектор дождевой воды. Словом, интересное здание, но требующее капитального ремонта. Земельный участок ниже здания делит участок на две части полевой дорогой общего пользования, которая мало используется. Здание подключено к трехфазному электричеству. Раньше они снабжали друг друга водой через общий колодец, а теперь за домом, рядом с дорогой, водопроводная шахта. Требуется только подключение к объекту. Нет такой вещи, как выгребная яма! Телекоммуникации проходят вдоль дороги. Отопления нет. Владельцы получили все документы. Имущество продается по принципу «продано как видно». Энергетический класс не может быть определен из-за ветхости здания на основании выданного энергетического паспорта. Годовой налог на недвижимость составляет около 50 евро. Место находится в ландшафтном парке Горичко. Дорога до шоссе и Мурской Соботы занимает около 15 минут. Поскольку часть земель определяется как земли сельскохозяйственного назначения, необходимо сначала предложить всю землю преимущественно выгодоприобретателям для покупки по согласованию с покупателем. Предложение действует в компетентном УЭ в течение 15 дней, и если ни один из преимущественных выгодоприобретателей не подаст заявку на предложение о выкупе, то нет никаких препятствий для приобретения имущества для заинтересованной стороны. В то же время он должен быть предложен для покупки государству Словения в соответствии с Законом о ландшафтных парках. Последний обычно не пользуется правом преимущественной покупки и отвечает письмом о незаинтересованности в течение десяти дней после предъявления предложения. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги. Всю стоимость транскрипции у выбранного юриста или нотариуса полностью оплачивает покупатель. Для дополнительных вопросов или просмотра, пожалуйста, свяжитесь с указанным агентом по недвижимости.

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.
Poglej video

Podobne nepremičnine v okolici

Pomurska, Gornja Radgona, Ivanjševski Vrh
 • hiša kmetija
 • PH4646810MR-1
 • 128 m²
 • 10.480 m²
 • 1991
79.900
Poglej
Pomurska, Ljutomer, Radomerščak
 • hiša kmetija
 • TPRad31NSV
 • 112 m²
 • 9.720 m²
 • 1985
60.000
Poglej
Pomurska, Gornja Radgona
 • hiša samostojna
 • PH4647855MR-1
 • 165 m²
 • 2.041 m²
 • 2000
399.990
Poglej
Pomurska, Gornja Radgona
 • hiša samostojna
 • PH4647855MR-1
 • 165 m²
 • 2.041 m²
 • 2000
399.990
Poglej
Pomurska, Gornja Radgona
 • hiša samostojna
 • PH4648013MR-1
 • 141 m²
 • 952 m²
 • 1930
59.900
Poglej
Pomurska, Gornja Radgona
 • hiša samostojna
 • PH4648013MR
 • 141 m²
 • 952 m²
 • 1930
59.900
Poglej

Pomurska