Filter 6
 • Podatki
 • Opis
 • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
PZ45328403
parcela
2.897 m²

Podatki o lokaciji

država
Srbija
regija
Raški okrug
področje
Vrnjačka Banja
lokacija
Vrnjačka Banja
področje podrobno
Pored odmarališta Vračar i 100m od bolnice Merkur Sveti Đorđe
Položaj
Mesto
Opis

Lokacija se nalazi na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u samom centru grada u prvoj gradskoj zoni. Lokacija se nalazi u stambenom području, na levoj padini gradskog parka, pored Odmarališta Vračar i 100m od bolnice Merkur Sveti Đorđe. Parcela je u vlasništvu fizičkog lica (1/1) i ne njoj nema upisanih tereta. Broj lista nepokretnosti 2750.

Lokacija se nalazi na katastarskim parcelama 1336/2, 1336/3, 1336/4 i 1336/5, K.O. Vrnjačka Banja i ima površinu 2.897m2

Predmetna parcela pripada urbanističkoj celini 1, prostornoj podcelini 1, zona apartmana i pansiona 1 „AP1“, za koju su propisani sledeća pravila građenja:

Namena:

 • ova zona je pretežno planirana za apartmane i pansione;

 • kompatibilna namena je kolektivno stanovanje, porodično stanovanje, hoteli;

 • nije dozvoljeno: industrija i proizvodnja;

 • osim pomenutog, nema ograničenja za delatnosti koje ne ugrožavaju stanovanje;

 • trgovine maks. 20% bruto građevinske površine

Visina objekta maksimalno:

 • do kote venca: 9,5m;

 • do kote slemena: 13,0m

 • Procenat zauzetosti: maks. 40%

 • Maksimalna površina jednog objekta: 1200 m2 BRGP (P+1+Ps) • Procenat zelenih površina na parceli: min. 30%

Položaj i raspored objekata:

 • -Dozvoljeni su slobodnostojeći i dvojni objekti

 • Za novoplanirane dvojne objekte (oba objekta nova) obavezan UP

 • Najamnje dozvoljeno rastojanje novog slobodnostojećeg objekta i granice susedne građevinske parcele je 2,5 m. Za izgrađene objekte čije je rastojanje do granice građevinske parcele manje, ne mogu se na susednim stranama predvideti naspramni otvoreni stambeni prostor.

 • Najmanje dozvoljeno rastojanje novog dvojnog objekta (jednostrano uzidanog) i ostalih granica susedne građevinske parcele je 2,5 m. Za izgrađene objekte čije je rastojanje do granice građevinske parcele manje, ne mogu se na susednim stranama predvideti naspramni otvoreni stambeni prostor.

 • Međusobna udaljenost planiranih objekata (slobodnostojećih ili dvojnog), iznosi najmanje polovine visine višeg objekta,

 • Udaljenost planiranih od okolnih objekata, po pravilu je 5,0 m, a min. 4,0 m ako jedan od zidova objekta sadrži otvore za dnevno osvetljenje.

 • Za izgrađene objekte koji su međusobno udaljeni manje od 4,0 m, ne mogu se na susednim stranama predvideti naspramni otvoreni stambeni prostori.

 • Višespratni slobodnostojeći objekat ne može zaklanjati direktno osunčavanje drugom objektu više od polovine trajanja direktnog osunčavanja.

Kriterijumi za parkiranje na parceli:

 • 1 parking mesto/stanu ili 1PM/100 m2 BGP za stanovanje

Plus ako ima drugih namena-prema kriterijumima iz tabele broj 1: „Kriterijumi za određivanje potrebnog broja parking mesta“ (PGR-poglavlje 5.2.9. PARKIRANJE).

Na osnovu navedenih parametara, na parceli je moguće izgraditi oko 3.500m2 BGP (oko 2.450m2 neto površine).

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.